Newsletter

Nowości wydawnicze

.
Głos pedagogiczny

Głos pedagogiczny

Zespół złożony z doświadczonych pedagogów i psychologów...
zamów reklamę

W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Artykuły Przedszkola

 
Kontrola wewnętrzna

Procedury kontroli wewnętrznej

20.08.2010
Artykuły.
Prawo
Prawo
 
Anna Żyła

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek wprowadzenia w jednostkach sektora publicznego systemu kontroli zarządczej. Jednak, aby kontrola zarządcza spełniła swoją rolę konieczne jest prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i finansowej w przedszkolu.

Zatem kontrola wewnętrzna i kontrola finansowa wchodzą w skład kontroli zarządczej i zawierają część jej procedur.


Organizacja kontroli wewnętrznej 
 
Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest głównie poprzez:

  • bieżącą kontrolę dokumentów finansowo-księgowych oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzanie,

    Kontrola zarządcza w szkole

    Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>>

  • prawidłowy obieg dokumentów,
  • rejestrowanie spraw, prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań,
  • w zakresie składników majątku rzeczowego:

- prowadzenie ewidencji składników majątkowych, zapasów magazynowych oraz druków ścisłego zarachowania,

- właściwą konserwację i zabezpieczenie składników majątku, zapasów magazynowych oraz ich ochronę przed zdarzeniami losowymi,

- przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, zapasów magazynowych oraz druków ścisłego zarachowania,

- kontrolę stanu pomieszczeń magazynowych pod względem spełniania wymagań niezbędnych do przechowywania zapasów,

- kontrolę stanu zapasów oraz czy ich wysokość jest uzasadniona gospodarczo,

  • w zakresie środowiska informatycznego:

- sprawdzenie, czy wykorzystywane są wyłącznie programy zakupione przez przedszkole,

Nadzór w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>

- kontrolowanie, czy oprogramowanie wykorzystywane jest zgodnie z przeznaczeniem,

- stosowanie procedur ochrony danych poprzez tworzenie kopii zapasowych,

- opracowanie wytycznych w sytuacjach awaryjnych, takich jak awaria sprzętu czy oprogramowania.

 

Część tych procedur powinna zostać sformalizowana w postaci regulaminów lub instrukcji, a niektóre z nich mogą funkcjonować w szkole wyłącznie na podstawie ustaleń ustnych. Dokumentem wprowadzającym i opisującym organizację kontroli wewnętrznej jest regulamin, bądź instrukcja kontroli wewnętrznej.
Podstawowymi dokumentami uzupełniającymi są m.in.: instrukcja gospodarki drukami ścisłego zarachowania, instrukcja kasowa czy instrukcja inwentaryzacyjna.

 

Kolejnym elementem składowym kontroli wewnętrznej jest kontrola finansowa. Odnosi się ona do dokumentów odzwierciedlających przeprowadzone zdarzenia gospodarcze i dotyczy m.in. podziału kompetencji pomiędzy poszczególne osoby biorące udział w procesie kontroli dokumentów finansowo-księgowych. Regulacje w tym zakresie najczęściej zawarte są w instrukcji lub regulaminie kontroli finansowej dowodów księgowych.

 

Wzór
Instrukcja kontroli wewnętrznej

 

§ 1

Za organizację i sprawne funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie decyzji związanych z jej wynikami odpowiedzialny jest dyrektor.

§ 2

1. Kontrolę funkcjonalną sprawują główny księgowy oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.
2. Czynności kontrolnych dokonują również poszczególni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków.

§ 3

Wykonywanie czynności kontrolnych polega na sprawdzeniu rzetelności, legalności, celowości i gospodarności w zarządzaniu majątkiem poprzez weryfikację stanu faktycznego z dokumentacją.

§ 4

W ramach kontroli wewnętrznej należy przeprowadzać:
a) kontrolę wstępną – polegającą na badaniu dokumentów, w oparciu o które w przyszłości będą miały miejsce określone zdarzenia gospodarcze; należą do nich m.in.: umowy, zamówienia, zlecenia;
b) kontrolę bieżącą – obejmującą czynności w toku ich wykonywania; polega na ustaleniu, czy realizowane czynności przebiegają zgodnie z prawem i z wcześniej przyjętymi ustaleniami;
c) kontrolę następną – odnoszącą się do czynności już zakończonych; weryfikacji podlegają dokumenty odzwierciadlające te czynności.

§ 5

Jeżeli w trakcie kontroli wstępnej stwierdzone zostaną nieprawidłowości, należy odmówić podpisania dokumentów nieprawidłowych oraz zwrócić je celem poprawienia lub uzupełnienia, zawiadamiając jednocześnie o tym fakcie bezpośredniego przełożonego. 

§ 6

Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości w trakcie wykonywania kontroli bieżącej lub następnej - należy niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz przedsięwziąć odpowiednie kroki zmierzające do usunięcia wykrytych nieprawidłowości.

§ 7

Jeżeli w trakcie kontroli ujawnione zostaną nadużycia należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora, a także zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód nadużycia.

§ 8

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości należy zbadać czy:
a) wystąpiły z powodów zaniedbań obowiązków służbowych,
b) wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację,
c) podjąć odpowiednie kroki w celu zapobiegania występowania nadużyć w przyszłości.

§ 9

W razie ujawnienia w czasie kontroli przestępstwa należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dyrektora oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa.
Jednocześnie dyrektor zobowiązany jest do powiadomienia o powyższym organy powołane do ścigania przestępstw.

 


Anna Żyła
główna księgowa jost

 

Podtsawa prawna:

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości  (t.j. DzU 2009 nr 152, poz. 1223 ze zm.).
 

 

Monitor administracyjno gospodarczy

Wzór instrukcji kontroli finansowej dokumentów finansowo-księgowych oraz wzór instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania znajdą Państwo w publikacji "Monitor Administracyjno-Gospodarczy".

 

 


Wasza ocena: 3.2
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito