Newsletter

Nowości wydawnicze

W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2014 - Wrzesień
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Artykuły Szkoła

 

Dokumentowanie realizacji zadań dyrektora szkoły w obszarze nadzoru pedagogicznego

05.03.2010
Artykuły
Prawo
Prawo
 
Krystyna Korneta

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty w roku szkolnym 2009/2010 z jednej strony będzie polegał na stałym rozpoznawaniu, dokonywaniu analiz oraz oceny jakości działań podejmowanych przez szkoły z zastosowaniem metodologii badawczej, z drugiej zaś na bieżącym monitorowaniu i kontroli ich pracy w zakresie zgodności realizowanychzadań z zapisami zawartymi w statutach i obowiązującym prawem oświatowym

 

 

 


 

[1].

 

1. Zadania dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego

 
 

 

Roczne zadania dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum czy liceum ogólnokształcącego w zakresie nadzoru to:

 • przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego,
 • przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej – zgodnej z wyznaczonym planem nadzoru pedagogicznego dyrektora danej szkoły,
 • kontrola przestrzegania prawa przez nauczycieli,
 • realizacja planu nadzoru z uwzględnieniem wspomagania nauczycieli poprzez szkolenia,
 • wnioski ze sprawowanego nadzoru.
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Uwaga!
 
 

 

W tym roku należy objąć kontrolą zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów (szkoły podstawowe i gimnazja); w szkołach podstawowych (ze względu na plany kontroli kuratora) także prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 

2. Plan nadzoru jako dokument

 
 

 

Podstawowym dokumentem realizacji zadań nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły jest plan nadzoru. Wynika to literalnie z Rozporządzenia. Przy sprawdzaniu, czy opracowany plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły jest zgodny z obowiązującym prawem, możemy posłużyć się listą kontrolną. Oto pytania z tej listy:

Nadzór pedagogiczny w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...więcej>>

 
 
 

 

1)      Czy dyrektor szkoły posiada plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010?

 
 

 

2)      Czy został on zatwierdzony do 23 listopada 2009 r. uchwałą rady pedagogicznej danej szkoły (w roku szkolnym 2010/2011 – do 15 września)?

 
 

 

3)      Czy plan nadzoru zawiera cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram?

 
 

 

4)      Czy zawiera tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa dotyczące działalności dydaktycznej szkoły?

 
 

 

5)      Czy zawiera tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa dotyczące działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły?

 
 

 

6)      Czy zawiera tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa dotyczące działalności statutowej szkoły (poza wymienioną w punktach 4) i 5) tej listy)?

 
 

 

7)      Czy zawiera tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli?

 

 
 

 

Ważne!
 
 

 

Jeśli na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy twierdząco, to plan nadzoru jest zgodny z rozporządzeniem MEN.

 

 
 

 

Uwaga!
 
 

 

Plan nadzoru powinien odnosić się do przesłania zawartego w idei nadzoru, co oznacza, że cele odnoszą się do efektów dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz obejmują zgodność funkcjonowania placówki z przepisami prawa oświatowego. Plan ten może być dowolnie rozbudowywany zgodnie z potrzebami placówki i adekwatnie do prowadzonej w niej dokumentacji.

 
 1. Realizacja i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej
 
 

 

Ewaluacja jest badaniem, trzeba więc przeprowadzić ją prawidłowo, z zastosowaniem metodologii badawczej, powinna być zarówno jakościowa jak i ilościowa. Jednak w Rozporządzeniu nie jest powiedziane wprost, że właśnie tak ma być prowadzona. W tym roku nie ma ogólnodostępnych, standaryzowanych narzędzi do przeprowadzenia tych badań. Narzędziem własnym może być arkusz przeprowadzonego wywiadu, arkusz analizy dokumentacji, a nawet notatka z przeprowadzonej rozmowy. Najszybciej jest przygotować je

Ewaluacja wewnętrzna - propozycja działań

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...więcej>>

samodzielnie, ale można opracować je z radą pedagogiczną lub zespołem powołanym do opracowania narzędzi pomiaru. Najczęściej korzystamy z już opracowanych dostępnych nam arkuszy, które stanowią dokument wewnętrzny ewaluacji. Dyrektor podejmuje decyzję o sposobie dokumentowania ewaluacji. Osobiście wybrałabym arkusz obserwacji uczestniczącej lub arkusz analizy dokumentacji szkolnej ze względu na czas pracy i rodzaj badania jakościowego, a zatem – obserwację uczestniczącą lub jakościową analizę treści.

 
 
 

 

Przykład

 
 

 

Arkusz analizy dokumentacji szkolnej do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej

 
 
 

 

Cel:………………………………………………………………………………………………………

 
 

 

Wpisujemy np.: Sprawdzenie, czy analizowane wyniki egzaminów zewnętrznych (lub odpowiednio sprawdzianu) i wnioski z nich płynące przyczyniają się do wzrostu poziomu kształcenia uczniów

 
 
 

 

Obszar badania: ………………………………………………………………………………………

 
 

 

Wpisujemy np.: Efekty działalności dydaktycznej szkoły

 
 
 

 

Przedmiot badania:……………………………………………………………………………………

 
 

 

Wpisujemy np.: Wyniki (sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego wybierz właściwe) analizowane są w celu poprawy jakości pracy szkoły

 

 
 

 

Uwaga!
 
 

 

Cel poprawy nie zakłada, że wyniki są złe, ale zawsze można podnosić wymagania.

 
 
 

 

Rodzaj badanej dokumentacji:…………………………………………………………………..

 
 

 

Wpisujemy np.: Protokoły (z datami ich przeprowadzenia) rad pedagogicznych, na których były analizowane wyniki egzaminów i formułowane wnioski, a także wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły z ostatnich lat w części dotyczącej wyników egzaminów.

 
 
 

 

Porównujemy zbiorcze zestawienia wyników egzaminów z ostatnich trzech lat, zapisane wnioski i podejmowane działania. Sporządzamy zestawienie i formułujemy wniosek końcowy.

 
 
 

 

Wnioski końcowe ewaluacji wewnętrznej: ………………………………………………………

 
 

 

Wpisujemy np.: Co roku wzrasta wartość dodana z egzaminu maturalnego.

 
 

 

Nastąpił wzrost procentowy liczby uczniów, którzy zdali egzamin maturalny w odniesieniu do poprzedniego roku szkolnego.

 
 

 

Wdrażane w szkole wnioski przyczyniają się do wzrostu poziomu kształcenia.

 

 
 

 

Uwaga!
 
 

 

Każdy dyrektor zna swoją szkołę, a więc powinien wybrać taki obszar badania, który określi jako ważny.

 
 
 

 

Następnie możemy przeprowadzić badanie ankietowe, przystosowując do własnych potrzeb stosowane wcześniej kwestionariusze ankiet. W ten sposób uzyskamy badanie ilościowe. Opracowujemy wnioski ogólne z badań jakościowych, z badań ankietowych opracowujemy zbiorcze wyniki (zestawimy, np. w procentach uzyskane odpowiedzi) i formułujemy wnioski lub wniosek końcowy.

 
 1. Kontrola i jej dokumentowanie
 
 

 

W planie nadzoru pedagogicznego mamy wyszczególnioną kontrolę. Bez względu na zaplanowaną tematykę powinniśmy wziąć pod uwagę

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. więcej>>

plan nadzoru kuratora, zawierający kierunki polityki państwa ustalone przez ministra edukacji. W roku szkolnym 2009/2010 są to:

 • Monitorowanie przygotowania przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego do obniżenia wieku rozpoczynania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego.
 • Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do szkół ponadgimnazjalnych[2].
 
W szkołach podstawowych i w gimnazjach zaplanowana jest kontrola zgodności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów

 

 

 

[3]. Skoncentrujmy się więc na przygotowaniu kontroli dotyczącej arkuszy ocen. Powinna być ona poprzedzona zapoznaniem rady pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi wymagań odnośnie sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej. Następnie proponuję posłużyć się listą kontrolną do sprawdzenia przez dyrektora dokumentacji w tym zakresie.

 
 
 

 

Lista kontrolna arkuszy ocen

 
 

 

1)      Czy każdy uczeń ma założony arkusz ocen?

 
 

 

2)      Czy wyznaczono osobę do prawidłowego (sejf, kasa pancerna, inne bezpieczne miejsca wg ustawy o ochronie danych osobowych) przechowywania arkuszy ocen?

 
 

 

3)      Czy wpisy w arkuszach ocen są zgodne z danymi zawartymi w:

 
 

 

a)      księdze uczniów (dane osobowe, str. 1),

 
 

 

b)      dziennikach lekcyjnych (oceny),

 
 

 

c)      protokołach zebrań rady pedagogicznej (terminy uchwał o klasyfikacji i promowaniu ucznia), protokołach egzaminów poprawkowych bądź klasyfikacyjnych (o ile takie były).

 

 
 

 

Uwaga!
„Sprostowania błędu i oczywistej omyłki” w arkuszu ocen dokonuje dyrektor szkoły (placówki) albo osoba upoważniona przez niego na piśmie do dokonania takiego sprostowania

 

 

 

 
 
 

 

4)      Czy wpisy w arkuszach ocen są zgodne z informacją OKE o wynikach sprawdzianu lub egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki (dotyczy tylko szkoły podstawowej lub gimnazjum)?

 
 

 

5)      Czy w arkuszu oceny wpisane są w pełnym brzmieniu (a w klasach I–III szkoły podstawowej opisowe) i zgodne ze skalą ocen określoną w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania?

 
 

 

6)      Czy w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych przy jego nazwisku znajduje się wpis „zwolniony” oraz „niesklasyfikowany” w przypadku nieklasyfikowania ucznia?

 
 

 

7)      Czy umieszczono adnotację dotyczącą świadectwa ukończenia szkoły?

 
 

 

8)      Czy wpisano przyczynę opuszczenia szkoły, jeśli taki fakt miał miejsce (np zmiana szkoły)? Czy wydano odpis świadectwa?

 
 

 

9)      Czy w arkuszach ocen szkoły podstawowej klas I–III zastosowano jednolity dla wszystkich klas sposób dokumentowania ocen opisowych?

 
 

 

10) Czy dołączono do arkusza protokoły egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności, jeśli uczeń je zdawał?

 
 

 

11) Czy arkusze ocen są ułożone w porządku alfabetycznym w księdze arkuszy ocen?

 
 

 

12) Czy na końcu księgi arkuszy umieszczono adnotację o liczbie zawartych w niej arkuszy oraz liczbę arkuszy ocen uczniów, którzy opuścili szkołę?

 
 

 

13) Czy księgi arkuszy ocen są właściwie przechowywane?

 
 1. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań
 
 
 

 

Dyrektor szkoły, realizując przygotowany plan, przeprowadza narady i szkolenia dla nauczycieli zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Powszechnym zwyczajem jest dokumentowanie tej działalności w księdze protokołów. Nie są wymagane żadne inne dokumenty, chyba że placówka sama wprowadziła dodatkową dokumentację. Najczęściej sprawy te są regulowane statutem szkoły.

 

 
 

 

Uwaga!
Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane

 

 

 

 
 
 

 

Przepisy powszechne nie określają sposobu dokumentowania działań dyrektora szkoły (placówki) na rzecz motywowania nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego. Zwyczajowo uważa się, że plany doskonalenia zawodowego opracowywane przy współudziale nauczycieli są potwierdzeniem realizacji zadań dyrektora szkoły w tym zakresie. Może to być również dokumentacja dotycząca przyznawania, w miarę posiadanych środków, zwrotów (dofinansowania) poniesionych kosztów na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, a nawet na materiały edukacyjne dla nauczycieli czy samego dyrektora. Istotnym dokumentem jest regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych, jeśli jednym z kryteriów przyznania bądź zwiększenia dodatku jest podejmowanie przez nauczycieli różnych form doskonalenia zawodowego.

 

 
 

 

Uwaga!
 
 

 

W każdej szkole (placówce) mogą obowiązywać w tym zakresie inne zasady – dyrektor może przyjąć dowolny sposób dokumentowania podjętych działań w celu doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli. Należy jednak określić go i upowszechnić, np. przedstawić na radzie pedagogicznej lub zakomunikować w wydanym zarządzeniu, przed przedstawieniem wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru.

 
 1. Przedstawienie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru
 
Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły
 

 

 

 
[1] Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010, Wprowadzenie, str. 1
[2] Tamże, str. 3 i 4
[3] Tamże, Tematyka kontroli planowanych, str. 6
[4] § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania (DzU z 2003 r. nr 23, poz. 225 z późn. zm.)
[5] Art. 43, ust. 2 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
[6] Art. 40, ust. 7 Ustawy o systemie oświaty
 
 
Więcej przeczytają Państwo w poradniku „Nowa szkoła. Prawo i organizacja”, uz 45, luty 2010 r.
Wasza ocena: 3.0
Oceń:
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Instytut Raabe - Szkolenia dla nauczycieli Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito