W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2017 - Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
18.05.2010

Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola

Artykuł pochodzi z publikacji „Monitorze Prawnym Dyrektora”.

 

Jako że przepis art. 36a ust. 12 Ustawy o systemie oświaty – będący podstawą prawną rozporządzenia – zawiera się w rozdziale 3 tej ustawy: „Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi”, przepisów rozporządzenia nie stosuje się do konkursów na stanowisko dyrektora przedszkoli niepublicznych. Rozporządzenie nie określa wzoru ogłoszenia o konkursie, na rzecz wskazania elementów, jakie powinno ono zawierać, w tym dokumentów wymaganych od kandydatów. Nie ma obowiązku zamieszczania ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

 

Dyrektor przedszkola

Przebieg konkursu na dyrektora szkoły dokładnie określają rozporządzenia

W rozporządzeniu określono, że kandydat na stanowisko dyrektora składa oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem (§ 1 ust. 2 pkt 4 lit. d, e, k, l rozporządzenia), a na żądanie organu prowadzącego jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów (§ 1 ust. 3 rozporządzenia).

 

W przypadku kandydatów na stanowisko dyrektora niebędących nauczycielami nie jest już wymagane udokumentowanie posiadania wykształcenia i przygotowania zawodowego odpowiadającego zakresowi zadań placówki.


Lista wymaganych dokumentów

W § 1 rozporządzenia rozszerzono listę dokumentów, jakie powinien złożyć kandydat na stanowisko dyrektora o:

• poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Ewaluacja wewnętrzna - propozycje działań

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele oraz czy realizowane zadania spełniają nasze oczekiwania. czytaj więcej>>

oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata (ust. 2 pkt 4 lit. b);
• oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (ust. 2 pkt 4 lit. d);
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie (ust. 2 pkt 4 lit. g);
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (ust. 2 pkt 4 lit. h);
• oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (ust. 2 pkt 4 lit. i);
• oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (ust. 2 pkt 4 lit. j);
• oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną (ust. 2 pkt 4 lit. m);
• oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem (ust. 2 pkt 4 lit. n);
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora (ust. 2 pkt 4 lit. o).


Publikowanie informacji o ogłoszeniu konkursu

W kwestii publikowania informacji o ogłoszeniu konkursu rozporządzenie w § 1 wprowadza następujące zapisy:

• informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej organu prowadzącego i w miejscu ogólnodostępnym w jego siedzibie lub w inny zwyczajowo ustalony sposób (ust. 4);
• w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego ogłoszenie można również zamieścić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kuratorium oświaty właściwego dla placówki (ust. 5);
• w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ informację zamieszcza się również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tego organu (ust. 6);
• informacja może być także zamieszczona w dzienniku o zasięgu wojewódzkim (ust. 5 i 6).


Dopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego

W § 4 rozporządzenia można znaleźć kolejne zmiany:
• rozstrzygnięcia w przedmiocie dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego są podejmowane

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie, iż działalność jednostki prowadzona będzie skutecznie oraz zgodnie z przepisami prawa. czytaj więcej>>

przez komisję w formie uchwały, która zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a w przypadku równej liczby głosów – głos decydujący należy do przewodniczącego komisji (ust. 1);
• analiza ofert złożonych przez kandydatów oraz podejmowanie uchwał w sprawie dopuszczenia kandydatów do postępowania konkursowego odbywają się bez udziału kandydatów, którzy po zakończeniu tej fazy postępowania zostaną poinformowani ustnie o dopuszczeniu bądź odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego przez przewodniczącego komisji (ust. 3);
• przewodniczący komisji poinformuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy na pisemny wniosek kandydata złożony w terminie trzech dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego – w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku (ust. 4).


Elżbieta Bąkowska

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (DzU 2010 nr 60, poz. 373).

 

W jaki sposób wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora oraz co powinien zawierać protokół postępowania konkursowego? – dowiedzą się Państwo z artykułu, zamieszczonego w „Monitorze Prawnym Dyrektora”.

 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 5.0
Oceń:
następna poprzednia
 
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Instytut Raabe - Szkolenia dla nauczycieli Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito