Prawo

 
18.05.2010

Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola

Artykuł pochodzi z publikacji „Monitorze Prawnym Dyrektora”.

 

Jako że przepis art. 36a ust. 12 Ustawy o systemie oświaty – będący podstawą prawną rozporządzenia – zawiera się w rozdziale 3 tej ustawy: „Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi”, przepisów rozporządzenia nie stosuje się do konkursów na stanowisko dyrektora przedszkoli niepublicznych. Rozporządzenie nie określa wzoru ogłoszenia o konkursie, na rzecz wskazania elementów, jakie powinno ono zawierać, w tym dokumentów wymaganych od kandydatów. Nie ma obowiązku zamieszczania ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

 

Dyrektor przedszkola

Przebieg konkursu na dyrektora szkoły dokładnie określają rozporządzenia

W rozporządzeniu określono, że kandydat na stanowisko dyrektora składa oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem (§ 1 ust. 2 pkt 4 lit. d, e, k, l rozporządzenia), a na żądanie organu prowadzącego jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów (§ 1 ust. 3 rozporządzenia).

 

W przypadku kandydatów na stanowisko dyrektora niebędących nauczycielami nie jest już wymagane udokumentowanie posiadania wykształcenia i przygotowania zawodowego odpowiadającego zakresowi zadań placówki.


Lista wymaganych dokumentów

W § 1 rozporządzenia rozszerzono listę dokumentów, jakie powinien złożyć kandydat na stanowisko dyrektora o:

• poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Ewaluacja wewnętrzna - propozycje działań

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele oraz czy realizowane zadania spełniają nasze oczekiwania. czytaj więcej>>

oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata (ust. 2 pkt 4 lit. b);
• oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (ust. 2 pkt 4 lit. d);
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie (ust. 2 pkt 4 lit. g);
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (ust. 2 pkt 4 lit. h);
• oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (ust. 2 pkt 4 lit. i);
• oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (ust. 2 pkt 4 lit. j);
• oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną (ust. 2 pkt 4 lit. m);
• oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem (ust. 2 pkt 4 lit. n);
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora (ust. 2 pkt 4 lit. o).


Publikowanie informacji o ogłoszeniu konkursu

W kwestii publikowania informacji o ogłoszeniu konkursu rozporządzenie w § 1 wprowadza następujące zapisy:

• informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej organu prowadzącego i w miejscu ogólnodostępnym w jego siedzibie lub w inny zwyczajowo ustalony sposób (ust. 4);
• w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego ogłoszenie można również zamieścić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kuratorium oświaty właściwego dla placówki (ust. 5);
• w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ informację zamieszcza się również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tego organu (ust. 6);
• informacja może być także zamieszczona w dzienniku o zasięgu wojewódzkim (ust. 5 i 6).


Dopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego

W § 4 rozporządzenia można znaleźć kolejne zmiany:
• rozstrzygnięcia w przedmiocie dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego są podejmowane

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie, iż działalność jednostki prowadzona będzie skutecznie oraz zgodnie z przepisami prawa. czytaj więcej>>

przez komisję w formie uchwały, która zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a w przypadku równej liczby głosów – głos decydujący należy do przewodniczącego komisji (ust. 1);
• analiza ofert złożonych przez kandydatów oraz podejmowanie uchwał w sprawie dopuszczenia kandydatów do postępowania konkursowego odbywają się bez udziału kandydatów, którzy po zakończeniu tej fazy postępowania zostaną poinformowani ustnie o dopuszczeniu bądź odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego przez przewodniczącego komisji (ust. 3);
• przewodniczący komisji poinformuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy na pisemny wniosek kandydata złożony w terminie trzech dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego – w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku (ust. 4).


Elżbieta Bąkowska

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (DzU 2010 nr 60, poz. 373).

 

W jaki sposób wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora oraz co powinien zawierać protokół postępowania konkursowego? – dowiedzą się Państwo z artykułu, zamieszczonego w „Monitorze Prawnym Dyrektora”.

 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 5.0
Oceń:
następna poprzednia
 
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito