W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2017 - Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
08.11.2010

Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych od 1 stycznia 2011 r.

Artykuł pochodzi z pulikacji „Asystent Dyrektora Przedszkola”.

 

Zachowanie wydzielonego rachunku dochodów pozwala dyrektorom prowadzić elastyczną politykę finansową, dodatkowa działalność jednostek oświatowych pomaga zaś podreperować skromne zazwyczaj finanse.


Wydzielony rachunek dochodów
Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2011 r. tylko samorządowe szkoły i placówki oświatowe będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Źródłami tych dochodów mogą być w szczególności: spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej oraz wpływy z odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki. Jednakże możliwe rodzaje dochodów wskazuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy, rada powiatu, sejmik wojewódzki).

Doskonalenie pracy przedszkola przez ewaluację

W fachowej literaturze można się doszukać wielu definicji ewaluacji, jednak na potrzeby nadzoru pedagogicznego ewaluację zdefiniowano jako badanie praktyczne oceniające przeprowadzane w przedszkolu.

czytaj więcej>>


Potencjalnymi źródłami dochodów gromadzonym na wyodrębnionym rachunku bankowym mogą być:
• wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków;
• wpływy z tytułu organizowanych szkoleń, kiermaszów, wystaw;
• wpływy z tytułu umów najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni;
• wpływy z usług reklamowych;
• wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych.


Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządowej, poza źródłami dochodów, określi także:
• jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
• przeznaczenie dochodów, z tym, że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
• sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tych planach oraz ich  

  zatwierdzania.


Wydatki w ramach wydzielonego rachunku dochodów mogą być dokonywane:
• tylko do wysokości kwot zgromadzonych dochodów,
• wyłącznie w ramach planu finansowego, co oznacza, że jednostka może zaangażować środki tylko na te cele, które zostały określone w

  planie finansowym, i tylko w takiej wysokości, w jakiej przewiduje to plan.


Wprowadzono kategoryczny zakaz przeznaczenia dochodów wraz z odsetkami na finansowanie wynagrodzeń osobowych.
Przykładowe wydatki, które będą mogły być pokrywane z rachunku dochodów to:
• zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków;
• inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek;
• zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostek;
• wydatki związane z obsługą bankową rachunku;
• cele wskazane przez darczyńcę;
• remont lub odtworzenie mienia.


Możliwy katalog wydatków wskaże organ prowadzący jst w uchwale.
Środki pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jst do 5 stycznia następnego roku.


Sprawozdawczość

Nowelizacja statutu przedszkola publicznego

Należy pamiętać o nowelizowaniu zapisów statutu w razie np. zmniejszania bądź zwiększania liczby oddziałów, nadania lub zmiany imienia patrona przedszkola. Statut może zostać zmieniony z inicjatywy...

czytaj więcej>>


Począwszy od okresu sprawozdawczego za rok 2011 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa, składane będzie według wzoru Rb-34S. Wzór sprawozdania określa nowe, obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.


Obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-34S mają kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący rachunkiem wyodrębnionym rachunek dochodów.


Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań:
1) Sprawozdania jednostkowe sporządza się oddzielnie dla poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów, w szczegółowości dział,

    rozdział, paragraf. Sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.
2) W sprawozdaniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków należy wykazywać dane wynikające z ewidencji księgowej.
3) Sprawozdanie sporządza się w złotych i w groszach.
4) Dane w zakresie planu wykazuje się w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki po dokonaniu wszystkich ewentualnych

    zmianach.
5) Kwoty wykazane w zakresie wykonania wykazuje się narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.
6) Należy sporządzić je w sposób czytelny i trwały.
7) Sprawozdanie podpisuje kierownik jednostki i główny księgowy.
8) Podpisy na sprawozdaniach składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę 

    z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
9) Kierownicy jednostek sporządzający sprawozdania w formie elektronicznej, zachowują kopie tych sprawozdań na dowolnym nośniku

    elektronicznym.
10) Dane ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej, muszą być zgodne z danymi wykazanymi w formie dokumentu

    papierowego.


Sprawozdanie RB-34S składa się 2 razy w roku: w ciągu 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego za 2 kwartały i do 31 stycznia za 4 kwartały.

 

Joanna Wiśniewska
główna księgowa


Podstawy prawne:
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU 2010 nr 20, poz. 103).

 

Zainteresował Cię artykuł? Więcej podobnych tekstów znajdziesz w publikacji „Asystent Dyrektora Przedszkola”.

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 5.0
Oceń:
następna poprzednia
 
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Instytut Raabe - Szkolenia dla nauczycieli Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito