W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2017 - Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
07.03.2012

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zmiany w prawie

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy-zmiany w prawie

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopu niewykorzystanego przez pracownika w danym roku kalendarzowym. 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 168 Kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy (tj. zgodnie z planem urlopów) należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to części urlopu udzielanego na żądanie, zgodnie z art. 167(2). Niniejszy przepis został zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.
 

Zaległy urlop z 2011 r.

W nowelizacji ustawy, która wydłuża okres wykorzystania zaległego wypoczynku, nie przewidziano żadnych regulacji przejściowych odnośnie do jego udzielania. Stąd pojawił się problem, do kiedy pracodawca powinien udzielić zaległego urlopu za 2011 r. Z powodu braku przepisów przejściowych należy uznać, iż od 1 stycznia 2012 r. pracownik będzie mógł wykorzystać cały swój zaległy urlop wypoczynkowy (z 2011 r.) do końca września 2012 r.

Niesłuszna wydaje się interpretacja, że skoro prawo do urlopu zostało nabyte w 2011 r., kiedy termin na jego wykorzystanie – jako urlopu zaległego – określono na 31 marca, to należy go wykorzystać w pierwszym kwartale 2012 r. Od 1 stycznia 2012 r. zmienia się kwalifikacja prawna urlopu wypoczynkowego za 2011 r. z bieżącego na zaległy i na ten dzień (kiedy doszło do owego przekształcenia) ocenia się, jakie przepisy należy do niego stosować – w odniesieniu do wykorzystywania urlopu, a więc te w znowelizowanym brzmieniu.

Taką interpretację przepisu potwierdza stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w piśmie z 5 grudnia 2011 r. Ze względu na to, że ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców nie zawiera przepisów przejściowych, Departament Prawa Pracy MPiPS wyraża pogląd, iż do urlopu zaległego z 2011 r. należy stosować art. 168 k.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r.

Takie samo stanowisko zajął Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 2 grudnia 2011 r. w sprawie wykorzystania urlopu zaległego z 2011 r., zaznaczając jednak, że wiążącej interpretacji może dokonać wyłącznie sąd.

Zaległy urlop z 2010 r.
Przy udzielaniu zaległych urlopów może się pojawić wątpliwość, jaki okres udzielenia zaległego urlopu należy brać pod uwagę przy urlopach zaległych, np. za 2010 r. Mając wzgląd na opisane powyżej zasady, należałoby przyjąć stanowisko, że trzeba stosować przepisy dotyczące wykorzystania urlopów zaległych obowiązujące w dniu przekształcenia się tego urlopu w zaległość urlopową – zatem 1 stycznia 2011 r. A wówczas obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi zaległych urlopów należało udzielać do 31 marca. 

Niewykorzystany urlop na żądanie
Należy pamiętać, że obowiązek udzielania niewykorzystanych urlopów nie dotyczy urlopów na żądanie. Uprawnienie do tego urlopu przysługuje bowiem na dany rok kalendarzowy i w razie niewykorzystania go przez pracownika w danym roku nie przechodzi na rok następny.

Zgodnie z pismem z 7 kwietnia 2008 r. Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (GIP GPP-110-4560-170/08/PE), nieudzielanie pozostawionych poza inicjatywą pracodawcy i planem urlopów oraz porozumieniem w sprawie terminu wykorzystywania urlopu dni urlopu na żądanie, które wraz z końcem roku tracą swój specyficzny charakter, nie uważa się za naruszenie obowiązku wynikającego z art. 168 Kodeksu pracy. Stosownie do art. 167(2) Kodeksu pracy pracownikowi przysługują tylko 4 dni urlopu na żądanie w danym roku kalendarzowym, a jeśli pracownik w danym roku kalendarzowym nie wykorzystał 4 dni urlopu na żądanie, 4 dni urlopu przechodzą na rok następny, ale już jako normalne dni urlopu.

Ponadto urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, do którego odnoszą się odmienne zasady jego wykorzystywania. Zgodnie z ww. pismem GIP, pracownicy mają obowiązek wykorzystać do 31 marca (obecnie do 30 września) dni urlopu zaległego „zwykłego”. Natomiast dni niewykorzystanego w poprzednim roku kalendarzowym urlopu na żądanie przechodzą na następny rok jako „normalny” urlop, ale pracodawca nie może się domagać wykorzystania ich w terminie wynikającym z art. 168 Kodeksu pracy. W planie urlopów pracownik może więc wpisać dowolny termin ich wykorzystania i łączyć ten urlop z dniami „zwykłego” urlopu wypoczynkowego.

Przedawnienie prawa do urlopu
Warto zwrócić uwagę, że urlop niewykorzystany w naturze ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia, kiedy stał się świadczeniem wymagalnym. Trzyletni termin przedawnienia prawa do urlopu rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, za który przysługuje urlop. Sąd Najwyższy dopuścił jednak możliwość korzystniejszego dla pracowników określania terminu, od którego zaczyna biec ten termin. Może być on liczony np. od końca I kwartału następnego roku, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r., sygn. I PKN 367/00).

 

Karolina Król-Komarnicka
specjalistka prawa pracy

Podstawa prawna:
Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 Nr 232, poz. 1378); Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 1998 Nr 21, poz. 94 ze zm.).

 

Artykuł pochodzi z publikacji "Monitor Prawny Dyrektora"

 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 5.0
Oceń:
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Instytut Raabe - Szkolenia dla nauczycieli Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito