W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2017 - Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
18.02.2014

Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli

Zmiana ustawy o systemie oświaty z 6 grudnia 2013 r. wprowadza ustawowe kryteria związane z pierwszeństwem przyjęcia do przedszkoli, tak aby każdy rodzic wiedział, na jakich zasadach będzie się odbywała rekrutacja, a także wykaz dokumentów, jakie będą składane podczas rekrutacji. 

Po nowelizacji kryteria rekrutacji, procedury i wymagana dokumentacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdują się w dodanym do ustawy o systemie oświaty art. 20a i następnych.

Nowe zasady rekrutacji mają zastosowanie do:

 • publicznych przedszkoli, 
 • publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, 
 • niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które prowadzą rekrutację na podstawie zasad powszechnej dostępności i w związku z tym otrzymują dotację z budżetu gminy. 


Przepisy nie dotyczą pozostałych niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Nowe przepisy mają także zastosowanie do rekrutacji do publicznego przedszkola integracyjnego oraz oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym tych dzieci, które nie mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Legitymowanie się takim orzeczeniem daje pierwszeństwo przyjęcia. Zasady te dotyczą również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Nowe zasady przy naborze na rok 2014/2015 mają zastosowanie do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.


Procedura rekrutacji do przedszkola

Procedurę rozpoczyna wniosek rodziców do dyrektora wybranej placówki – maksymalnie do 3 przedszkoli, chyba że organ prowadzący ustali większą liczbę. Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców,
 • wskazanie wybranych publicznych przedszkoli w kolejności od najbardziej odpowiadającego.


Rodzice są zobowiązani również przekazać dyrektorowi uznane przez nich za istotne dane o stanie zdrowia, stanie psychofizycznym i diecie dziecka. Organ prowadzący może określić wzór takiego wniosku.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy. Organ prowadzący ma obowiązek zapewnienia miejsca wychowania przedszkolnego dla każdego dziecka pięcioletniego (od 1 września 2015 r. – czteroletniego, a od 1 września 2017 r. – trzyletniego).

Postępowanie rekrutacyjne
W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, według określonych kryteriów.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa
(wszystkie te kryteria mają jednakową wartość):

 • niepełnosprawne, 
 • mające niepełnosprawnego rodzica/rodziców, niepełnosprawne rodzeństwo, 
 • z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), 
 • objętych pieczą zastępczą,
 • rodziców samotnie wychowujących.


Na pozostałe miejsca dzieci będą przyjmowane zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez gminę (nie więcej niż 6 kryteriów):

 • z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych,
 • jednym z kryteriów może być kryterium dochodowe,
 • gmina określi dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania wszystkich ustanowionych przez siebie kryteriów (organ przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość, kryterium dochodowe będzie potwierdzane oświadczeniem rodziców).

Oznacza to, że proces rekrutacyjny jest przeprowadzany w tych przedszkolach, które będą się cieszyły większym zainteresowaniem rodziców. 

Ustalenie kryteriów naboru przez dyrektora
Przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 kryteria wraz z przelicznikiem punktowym są określane nie przez organ prowadzący, lecz przez dyrektora w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Jeżeli ustalono kryterium dochodowe, wysokość tego kryterium oraz liczbę punktów za nie przyznawanych będzie określał wójt (burmistrz, prezydent miasta). Również dyrektor w uzgodnieniu z nim jest zobowiązany do określenia terminów: postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. Spełnianie przez kandydata kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami. 

Sformułowanie „w uzgodnieniu” wymaga określonego trybu postępowania. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 28 maja 1998 r. (sygn. III ZP 13/98, OSP 1999/4/73). Stanowisko SN dotyczyło innej sprawy, ale może mieć zastosowanie i w tym przypadku. Zdaniem SN: „w uzgodnieniu (...) oznacza, że wykonanie tej kompetencji (...) jest uzależnione od przeprowadzenia rokowań (...), w wyniku których zostanie zaaprobowana treść wypracowanego wspólnie rozstrzygnięcia; milczenie (...) [jednej ze stron] i niepodjęcie rokowań (...) nie może być uznane za dorozumianą (domniemaną) aprobatę propozycji”. Uzyskanie zgody wójta nie będzie jednoznacznie wspólnym stanowiskiem przyjętym w wyniku uzgodnienia, choć propozycja dyrektora i zgoda organu będą stanowić wypełnienie obowiązku ustawowego.

Przedszkola, które po przyjęciu dzieci z terenu gminy nadal będą dysponowały wolnymi miejscami, będą mogły przyjąć dzieci z innych gmin, na wniosek ich rodziców, stosując wobec kandydatów spoza gminy kryteria stosowane wobec własnych kandydatów.

Powołanie komisji rekrutacyjnej
Postępowanie jest przeprowadzane przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora, który wyznacza również jej przewodniczącego. Komisja decyduje o przyjęciu dziecka do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania kandydat został zakwalifikowany oraz zostały złożone wymagane dokumenty. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub zwrócić się do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o potwierdzenie tych informacji. Organ ten ma 14 dni na odpowiedź, może w tym celu korzystać z informacji, które zna z urzędu. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane poprzez wywiad. Instytucje publiczne zostały zobowiązane do współdziałania w wyjaśnianiu informacji zawartych w oświadczeniach.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola (imiona i nazwiska lub informację o liczbie wolnych miejsc). Dzień ogłoszenia listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Jeżeli w wyniku postępowania na rok szkolny 2014/2015 dziecko nie zostało przyjęte do danego przedszkola, dyrektor informuje o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który z kolei będzie miał obowiązek pisemnego wskazania rodzicom innego przedszkola, które może przyjąć ich dziecko w tej samej gminie. Czas pracy wskazanego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, do którego rodzice chcieli posłać dziecko.

 

Dariusz Skrzyński

 

Podstawy prawne:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7); Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r. (sygn. akt K 38/12 TK), DzU z 2013, poz. 87.

 

W „Monitorze Prawnym Dyrektora Przedszkola” dodatkowo znajdą Państwo:

 • Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
 • Regulamin rekrutacji do przedszkola
 • Protokół porekrutacyjny


 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 5.0
Oceń:
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Instytut Raabe - Szkolenia dla nauczycieli Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito