W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2017 - Czerwiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
31.03.2010

Ocena pracy dyrektora przedszkola

Artykuł pochdzi z publikacji „Prawo w przedszkolu”

 

Oceny pracy dyrektora przedszkola (lub nauczyciela pełniącego czasowo jego obowiązki) dokonuje organ prowadzący przedszkole, który działa w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Jeżeli nadzór pedagogiczny sprawuje organ, który prowadzi przedszkole, to dokonuje on oceny samodzielnie. Na całościową ocenę pracy dyrektora składają się: ocena cząstkowa wystawiona przez organ prowadzący, ocena cząstkowa dokonana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, opinie: rady przedszkola (jeśli nie funkcjonuje, to rady pedagogicznej) i zakładowych organizacji związkowych działających w przedszkolu. Oceny cząstkowe są podstawą sformułowania oceny w karcie oceny pracy. Jeżeli oceny cząstkowe organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny różnią się, ostateczna decyzja należy do organu prowadzącego

 

Ocena pracy dyrektora przedszkola

 

 

Uwarunkowania prawne dotyczące oceny pracy dyrektora

 

Ustawa Karta Nauczyciela

Art. 6a.

 

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa

Ewaluacja wewnętrzna - propozycje działań

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...czytaj więcej>>

w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:


1) nauczyciela;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły;
5) rady rodziców.


2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1. […]
13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący […].

 

Rozp. MEN o ocenianiu nauczycieli

 

§ 3.


1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art.

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie... czytaj więcej>>

6a Karty Nauczyciela, z tym że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.

 

 

Kto ocenia pracę dyrektora

 

Dyrektor przedszkola będący nauczycielem może być oceniony nie wcześniej niż po upływie roku od ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego. Może to nastąpić z inicjatywy dyrektora lub na wniosek:

 

  • organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • organu prowadzącego przedszkole,
  • rady przedszkola (o ile taka funkcjonuje, natomiast w innym przypadku – rady pedagogicznej),
  • rady rodziców.

 

Jeżeli inicjatorem oceny pracy jest dyrektor, to powinien on złożyć wniosek do organu prowadzącego przedszkole. Jeśli natomiast wnioskodawcą oceny nie jest dyrektor, to powinien być on o takiej decyzji powiadomiony pisemnie, co najmniej 30 dni przed dokonaniem oceny. Ocena powinna być wystawiona w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o dokonanie oceny pracy.

 

Dzięki ocenie pracy dyrektor może ponownie przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora placówki (musi mieć jednak ocenę co

Nadzór pedagogiczny w oddziale przedszkolnym

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>

najmniej dobrą, wystawioną w ciągu ostatnich 5 lat). Ocena jest ważna również dla organu prowadzącego przedszkole, który może:

 

  • wypełnić nałożony na niego ustawowy obowiązek dokonywania oceny pracy dyrektora;
  • powierzyć stanowisko dyrektora przedszkola na kolejną kadencję w drodze konkursu lub przedłużyć powierzenie stanowiska;
  • odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego – jeśli otrzymał on negatywną ocenę pracy;
  • rozwiązać, bez wypowiedzenia, stosunek pracy z nauczycielem na stanowisku kierowniczym zatrudnionym na podstawie mianowania – w razie negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2, tj.:

– nieprawidłowego dysponowania środkami budżetowymi przyznanymi przedszkolu oraz środkami pochodzącymi z innych źródeł,

– nieprawidłowego gospodarowania mieniem,
– nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i wychowanków,
– nieprzestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkola;

  • wystąpić z wnioskiem o nagrodę: ministra właściwego do spraw oświaty, kuratora lub innych organów nadrzędnych.

 

 

Podstawa prawna:


Ustawa Karta Nauczyciela – Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 06.97.674 ze zm.);
Rozp. MEN o ocenianiu nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (DzU 00.98.1066 ze zm.).


Benigna Pietrusewicz
 

Fragment artykułu pochodzi z poradnika „Prawo w przedszkolu”
 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 3.0
Oceń:
następna poprzednia
 
Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Instytut Raabe - Szkolenia dla nauczycieli Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito