W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
17.01.2011

Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli

Nauczyciele za uchybienia w pracy podlegają odpowiedzialności dwojakiego rodzaju – porządkowej i dyscyplinarnej. Odpowiedzialność dyscyplinarna to odpowiedzialność szczególnego rodzaju, albowiempostępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli dotyczy określonych grup zawodowych, z reguły osób wykonujących tzw. zawody zaufania publicznego, tudzież takie, których wykonywaniu towarzyszyć powinien pewien etos pracy.

 

Odpowiedzialność porządkowa jest realizowana na zasadach określonych w powszechnym prawie pracy (w Kodeksie pracy). Zatem wedle takich samych reguł, jak w przypadku wszystkich pracowników. Odpowiedzialność porządkowa zachodzi w przypadku nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Artykuł ten został jednak poświęcony drugiemu rodzajowi odpowiedzialności.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna
Dotyczy określonych grup zawodowych, które nią są w stanie funkcjonować bez zaufania publicznego. Specyfika tej odpowiedzialności polega na tym, że o winie przedstawiciela danego zawodu rozstrzygają specjalnie do tego powołane niezawisłe organy quasi sądowe, w skład których wchodzą wyłącznie przedstawiciele tego zawodu, co obwiniony o występek przeciwko godności lub etyce zawodu.

 

Nie inaczej jest w przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, którzy podlegają jej w związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wymienionym w art. 6 nauczycielskiej pragmatyki.

 

Przypomnijmy dla porządku, że nauczyciel jest zobowiązany:

rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę wspierać każdego ucznia w jego rozwoju dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji RP, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

Komisje dyscyplinarne
W sprawach dyscyplinarnych w pierwszej instancji orzekają komisje dyscyplinarne przy wojewodach dla nauczycieli wszystkich szkół na terenie województwa. W drugiej instancji są to: odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania, a w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli szkół artystycznych – odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Plaga usprawiedliwień

Coraz częściej dyrektor szkoły słyszy skargi nauczycieli na rosnącą liczbę usprawiedliwień i zwolnień lekarskich przynoszonych przez uczniów. czytaj więcej >>

 

Kontrolę prawidłowości działania komisji odwoławczej sprawują sądy apelacyjne – sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, do których stronom przysługuje odwołanie od orzeczenia wydanego w drugiej instancji.

 

Członkowie komisji dyscyplinarnych powoływani są odpowiednio przez wojewodę lub właściwego ministra spośród mianowanych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, a także spośród nauczycieli zatrudnionych w urzędach organów administracji rządowej na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, cieszących się autorytetem, o wysokich walorach moralnych oraz posiadających co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w szkole.

 

Rzecznik dyscyplinarny
Postępowanie dyscyplinarne
przed komisją wszczyna się na wniosek rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez organ, przy którym działa komisja. Rzecznik i jego zastępcy rekrutują się spośród pracowników zatrudnionych odpowiednio w kuratorium oświaty, Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Ministerstwie Kultury i Sztuki. Zadaniem rzecznika jest przeprowadzanie – na polecenie organu, który go powołał – czynności mających ustalić zasadność zarzutu uchybienia godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela oraz okoliczności przewinienia (postępowanie wyjaśniające) a w dalszej kolejności także składanie wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i uczestniczenie w charakterze strony w rozprawach przed komisją.

 

Postępowanie dyscyplinarne
Jeżeli już mowa o wnioskach o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, to Karta nauczyciela w art. 81 ust. 1 stanowi, że postępowanie takie nie może być wszczęte ani po upływie 3 miesięcy od dnia uzyskania przez właściwy organ (przy którym powołana została komisja dyscyplinarna) wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary, ani po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu. Jeżeli jednak czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania danego rodzaju przestępstwa.

 

Ciekawe…

Rozwiązanie stosunku pracy po popełnieniu czynu nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary dyscyplinarnej.
Wymierzone nauczycielom kary dyscyplinarne – z wyjątkiem kary najsurowszej – podlegają zatarciu. Odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych nauczyciela podlega zniszczeniu (a) po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu oraz (b) po upływie 6 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu w przypadku kary zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat.

Organizacja zajęć wychowania fizycznego

Zmiany w polskim systemie oświaty wprowadzane kolejnymi reformami akcentują znaczenie sportu dla zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży. czytaj więcej >>


Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego uregulowany został w rozporządzeniu MEN z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. nr 15, poz. 64). Wokół tego aktu narosło wiele kontrowersji z powodu interpretacji skutków prawnych nowelizacji Karty Nauczyciela z 18 lutego 2000 r. Jeden z przepisów rozporządzenia stanowił bowiem o utracie mocy obowiązującej aktów wykonawczych do Karty Nauczyciela. W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej ów przepis uchylający rozporządzenia dotyczył jednak tylko tych aktów wykonawczych, do których w wyniku noweli upoważnienie otrzymało nowe brzmienie, co nie miało miejsca w przypadku upoważnienia, na podstawie którego wydano rozporządzenie o postępowaniu dyscyplinarnym. Warto też wspomnieć, że w programie prac legislacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowano prace nad nowym rozporządzeniem, co związane jest z koniecznością dostosowania regulacji aktu wykonawczego do zmian, jakie na przestrzeni ostatnich 12 lat zaszły w Karcie Nauczyciela.

 

Tok postępowania dyscyplinarnego
Komisje rozpoznają sprawy na jawnej rozprawie, prowadzonej zgodnie z zasadą kontradyktoryjności – w formie sporu równorzędnych stron: rzecznika dyscyplinarnego wnoszącego o ukaranie nauczyciela oraz obwinionego nauczyciela, który samodzielnie może odpierać stawiane zarzuty lub też może korzystać w tym zakresie z pomocy obrońcy (maksymalnie obwiniony może mieć jednocześnie dwóch obrońców). Przepisy nie wskazują żadnych szczególnych wymagań dotyczących osoby obrońcy. Jednakże obrońca obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym się dowie w związku z wykonywaniem swoich czynności podczas czynności obrońcy.

 

Postępowanie wyjaśniające
Zanim dojdzie do postępowania przed komisją rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowanie wyjaśniające. Polecenie przeprowadzenia takiego postępowania jest obowiązkiem organu (przy którym działa komisja) po otrzymaniu wiadomości o uchybieniu godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela albo po wpłynięciu zawiadomienia o toczącym się przeciw niemu lub zakończonym postępowaniu karnym.

Humor i dowcip w wystąpieniach publicznych cz. II

Z poczuciem humoru tak już niestety bywa, że albo się je posiada, albo nie. Pamiętać również trzeba, że podobnie jak z gustami, ludzie mają różne poczucie humoru. czytaj więcej >>

 

Kogo informuje rzecznik o postępowaniu? O wszczęciu postępowania wyjaśniającego rzecznik zawiadamia obwinionego, dyrektora szkoły, w której obwiniony jest zatrudniony, albo organ prowadzący szkołę, jeżeli obwinionym jest dyrektor szkoły, a także organ, przy którym działa komisja.

 

W toku postępowania rzecznik dyscyplinarny może przesłuchiwać świadków i biegłych oraz zbierać i przeprowadzać wszelkie dowody konieczne dla wyjaśnienia sprawy.

 

Patryk Kuzior – ekspert w zakresie prawa oświatowego; współautor komentarza do ustawy o systemie

 

Więcej informacji niezbędnych w pracy dyrektora znajdziesz w programie „Asystent Dyrektora Szkoły”.

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 5.0
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito