W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
28.09.2009

Nowa procedura oceny pracy dyrektora szkoły

Od 22 kwietnia 2009 r. obowiązują nowe zasady przeprowadzania oceny pracy dyrektora szkoły, wprowadzone Ustawą z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 6a ust. 6 Karty Nauczyciela oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Dalej czytamy, że organ prowadzący dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły (a jeżeli w szkole nie powołano rady szkoły – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej) i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole.

Ze względu na fakt, że statutowe organy związkowe znajdują się na poziomie gminy lub kilku gmin, organ prowadzący zwraca się o opinię do międzyzakładowych komitetów związkowych.

 

Ocena pracy dyrektora szkoły

Obowiązują nowe zasady przeprowadzania oceny pracy dyrektora szkołyZakres oceny

Pracę dyrektora szkoły ocenia się na podstawie kryteriów uwzględniających realizację statutowych zadań tej konkretnej

Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze i na zasadach określonych w przepisach Karty Nauczyciela (KN). więcej>>

szkoły. Pod uwagę bierze się następujące obszary:

  • planowanie i organizowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego;
  • kierowanie zespołem ludzkim ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru pedagogicznego;
  • stopień realizacji zadań określonych w art. 6, 7 i 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 i 39 ustawy
    o systemie oświaty;
  • rozwój zawodowy dyrektora oraz jakość i efekty jego pracy.


Tryb przeprowadzenia oceny dyrektora szkoły

Ocena pracy dyrektora szkoły może zostać przeprowadzona w każdym czasie, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego. Z inicjatywą przeprowadzenia oceny pracy mogą wystąpić: sam dyrektor, organ prowadzący szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, rada szkoły bądź rada rodziców. Oceny pracy dyrektora dokonuje się w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku.

Od kuratora oświaty organ prowadzący szkołę otrzymuje informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad szkołą, a od okręgowej komisji egzaminacyjnej – informacje o wynikach zewnętrznych egzaminów i sprawdzianów. Te dane pozwalają na ocenę efektów pracy szkoły.

Ocena pracy dyrektora ma charakter opisowy i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: ocena wyróżniająca, dobra lub negatywna. Organ dokonujący oceny powinien zapoznać dyrektora z jej pisemnym projektem oraz wysłuchać uwag i zastrzeżeń ocenianego. Dyrektor może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od daty zapoznania się z projektem oceny.

Dyrektor powinien otrzymać oryginał karty oceny pracy, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Odpis karty załącza się do akt osobowych dyrektora.

Odwołanie od oceny

W terminie 14 dni od daty doręczenia oceny dyrektorowi przysługuje prawo złożenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wniosku o ponowne ustalenie oceny. Zespół oceniający, powołany przez kuratora oświaty, musi rozpatrzyć ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny, której dotyczy odwołanie. Rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu. Od oceny ustalonej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

 

Karolina Król-Komarnicka

 

 

 

 

Podstawy prawne:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.); Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2009 nr 56, poz. 458); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (DzU 2000 nr 98, poz. 1066 ze zm.).

 
Szukasz informacji na temat obserwacji i oceny pracy nauczyciela szkoły!?

Zobacz NOWOŚĆ "Obserwacja i ocena pracy nauczyciela szkoły"

 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 3.3
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito