W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
25.08.2011

Prawa i obowiązki opiekuna stażu

Prawa i obowiazki opiekuna stażu

Więcej na temat organizacji pracy dyrektora szkoły przeczytasz na www.dyrektorium.pl


Przepis art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna dla nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego (odpowiednio na nauczyciela kontraktowego lub mianowanego). Zasady i procedura przydzielania opiekuna nie są określone prawem, zatem dyrektor sam je ustala.

 


Prawa opiekuna wynikające z powołania na tę funkcję
Nauczyciel za pełnienie funkcji opiekuna otrzymuje dodatek funkcyjny, którego zasady wypłacania oraz wysokość powinny być ustalone regulaminem uchwalonym przez radę jednostki samorządu terytorialnego. Ogólna zasada stanowi jednak, że dodatek ten przysługuje za okres, w którym ta funkcja jest faktycznie pełniona. Są bowiem przypadki, w których nauczyciel realizujący staż jest w przedszkolu nieobecny ponad miesiąc, a jego staż przedłuża się o okres nieobecności. Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu powinien być wówczas wypłacany tylko w okresie realizacji stażu przez nauczyciela.

 

Dyrektor szkoły musi poinformować nauczyciela o powołaniu go na opiekuna stażu – najlepiej na piśmie. Wraz z informacją o powołaniu dyrektor powinien określić obowiązki opiekuna oraz podać zasady wypłacania mu dodatku funkcyjnego. Wzór takiego pisma znajduje się w sierpniowo-wrześniowym numerze

Monitora Prawnego Dyrektora.

 

 

Nauczycielowi, który może pełnić funkcję opiekuna stażu, można przydzielić więcej niż jednego stażystę, ponieważ nie ma uregulowań prawnych, które precyzują, ilu stażystów może mieć dany opiekun. Dodatek funkcyjny jest związany z jednym nauczycielem realizującym staż, zatem gdy dany nauczyciel jest opiekunem dla np. trzech nauczycieli, dostaje dodatek trzykrotnie wyższy.

 

 

 

Dyrektor może być opiekunem stażu dla nauczyciela odbywającego staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Jeżeli sprawa ta nie jest uregulowana w regulaminie wynagradzania (zgoda na pełnienie funkcji opiekuna), dyrektor musi wystąpić o taką zgodę do organu prowadzącego, ponieważ wiąże się to ze sprawami wynagrodzenia dyrektora.

Zadania opiekuna stażu
Zadania obligatoryjne określono w Karcie Nauczyciela i w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zadania opiekuna w stosunku do nauczyciela starającego się o stopień nauczyciela kontraktowego przedstawiłam we wzorze pisma o powołaniu opiekuna. Zadania, wynikające z przepisów prawa, w stosunku do nauczycieli realizujących staż na stopień nauczyciela mianowanego wyglądają następująco:

  •  pomoc w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  •  opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

 

Dobrą praktyką, stosowaną w wielu placówkach, są kontrakty zawierane między opiekunem stażu a nauczycielem realizującym staż. W kontrakcie tym zadania obligatoryjne można uszczegółowić, a także dodać nowe, zgodnie z życzeniami nauczyciela i możliwościami opiekuna.

 

 

 

Dobrze jest też sporządzić przewidywany harmonogram zajęć obserwowanych i prowadzonych, doradzać w prowadzeniu dokumentacji, prowadzić konsultacje, np. raz w miesiącu. W przypadku nauczyciela odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego opiekun stażu może od samego początku pomagać w tworzeniu projektu planu rozwoju zawodowego. W przypadku nauczyciela odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego opiekun może włączyć się dopiero na etapie ewentualnej poprawy planu rozwoju zawodowego, gdyż nauczyciel realizujący staż składa projekt planu wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu. Dopiero po tym akcie (złożenie wniosku) dyrektor może powołać opiekuna. Przy tworzeniu lub poprawianiu planu rozwoju zawodowego opiekun powinien zwrócić uwagę na czas trwania stażu, możliwości nauczyciela, wymagania wynikające z rozporządzenia dotyczącego awansu, specyfikę szkoły oraz program rozwoju szkoły, z którym plan musi być zgodny.

 

 

Mimo że prawo nie nakłada na opiekuna nauczyciela realizującego staż na stopień nauczyciela mianowanego obowiązku prowadzenia zajęć otwartych i analizowania zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż, kontrakt może przewidywać taką pomoc.

 

 

Opiekun stażu uczestniczy też w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego – w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Ponieważ to opiekun najbliżej współpracuje z nauczycielem odbywającym staż, może najlepiej ocenić postęp w rozwoju nauczyciela stażysty. Choć nie jest to już zadaniem opiekuna, może on przygotować nauczyciela stażystę do rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
Ważnym zadaniem opiekuna jest przedstawienie dyrektorowi projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela, którym się opiekował. Przy tworzeniu oceny warto posiłkować się zapisami rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie opisuje wymagania, które musi spełnić nauczyciel starający się o kolejny stopień.

 

Na przykład w odniesieniu do nauczyciela starającego się o stopień nauczyciela kontraktowego należy odpowiedzieć na pytania:

  •  w jakim stopniu nauczyciel poznał organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły?
  •  czy i w jakim zakresie zna przepisy prawa związane z funkcjonowaniem szkoły, ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole?
  •  czy zna i przestrzega przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy?

 

 

Aktywność i rozwój nauczyciela należy ocenić pod kątem uczestniczenia przez niego jako obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i uczestniczenia w omawianiu obserwowanych zajęć. Jednak rozwój nauczyciela zaobserwować można przede wszystkim podczas prowadzenia przez niego zajęć z uczniami oraz w sytuacjach wykorzystywania przez niego w pracy doświadczeń wynikających z wewnątrzszkolnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ważne w ocenie są znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy z tym środowiskiem, jak również umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

 

 

 

Cecylia Mirela Nawrot - dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner”

 

 

Artykuł pochodzi z "Monitora Prawnego Dyrektora". 

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU 2004 nr 260, poz. 2593 ze zm.).

 

 

 

POLECAMY:

Zakres obowiązków sekretarza szkoły

Zasady i formy efektywnej współpracy szkoły z rodzicami uczniów-propozycja szkolenia rady pedagogicznej

Co się zmieniło w udzielaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Więcej na temat organizacji pracy dyrektora szkoły przeczytasz na www.dyrektorium.pl

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 3.0
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito