W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
24.01.2012

Zmienione wymagania dla kandydatów na dyrektora szkoły

Zmienione wymagania dla kandydatów na dyrektora szkoły

 

Wymagania stawiane kandydatom na dyrektorów szkół szczegółowo określa rozporządzenie z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora. Rozporządzenie to zostało ostatnio znowelizowane rozporządzeniem z 8 listopada 2011 r., gdzie doprecyzowano niektóre wymagania wobec kandydatów. Ostatnie zmiany obowiązują od 10 grudnia 2011 r.

 

W polskim systemie oświaty dyrektorem szkoły może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany albo osoba niebędąca nauczycielem.

 

W przypadku pierwszym – zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela – stosunek pracy nawiązuje się, jeżeli nauczyciel: 

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora, stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 • ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, w której ma być dyrektorem;
 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 5-letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Oprócz powyższych warunków kandydat na dyrektora szkoły powinien uzyskać:

 •  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 5 lat pracy lub
 •  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 •  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku jeżeli nie przeprowadzono konkursu (art. 36 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty) – przed powierzeniem stanowiska dyrektora.

 

Dodatkowo każdy kandydat na dyrektora przedstawia dokumenty potwierdzające, że:

 • spełnia wymagania zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (obowiązuje od 10 grudnia 2011 r.);
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (obowiązuje od 10 grudnia 2011 r.).

W wyniku ostatniej nowelizacji zawężono więc kategorię postępowań karnych, jakie nie mogą być prowadzone przeciwko kandydatom na stanowisko dyrektora szkoły, do tych ściganych z oskarżenia publicznego. Zrezygnowano natomiast z wymagania, aby wobec kandydata na stanowisko dyrektora nie toczyło się postępowanie karne z oskarżenia prywatnego oraz o ubezwłasnowolnienie.

 

Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2–9 rozporządzenia.

 

Rozporządzenie w § 5 określa wymagania stawiane kandydatom na dyrektora szkoły publicznej, jeżeli kandydat ten nie jest nauczycielem. Stanowisko dyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • ukończyła studia magisterskie;
 • posiada co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9 rozporządzenia.

Nowelizacja z 8 listopada 2011 r. poszerzyła także listę wymagań stawianych kandydatom na stanowisko dyrektora w publicznej szkole przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym RP. Kandydaci powinni ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą (zgodnie z § 4 nowelizacji ukończenie tego kursu ma być wymagane od 1 września 2014 r.). Konieczna jest również znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego odpowiadająca co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Karolina Król-Komarnicka - specjalistka prawa pracy

 

Artykuł pochodzi z lutowego numeru "Monitora Prawnego Dyrektora Szkoły".

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.); Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (DzU 2009 nr 184, poz. 1436 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (DzU 2011 nr 254, poz. 1526).

 

POLECAMY:

Wymiar czasu pracy pracowników administracyjnych w 2012 r.

Dziecko leworęczne – wskazówki do pracy

Organizacja lekcji etyki

 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 5.0
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito