W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
Art. 20 Karty Nauczyciela
27.04.2012

Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela

W ostatnim czasie coraz więcej szkół na terenie całego kraju jest przekształcanych, łączonych, a nawet likwidowanych. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest z pewnością wiele – do najważniejszych z nich można zaliczyć trudną sytuację finansową samorządów, pogłębiający się niż demograficzny oraz stanowczo zbyt małą subwencję oświatową z budżetu państwa.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów zamierza przeforsować pomysł polegający na umożliwieniu samorządowcom tworzenia z przedszkoli i szkół grup przedszkolno-podstawowych oraz gimnazjalno-licealnych. Przedmiotowa regulacja została uwzględniona w projekcie noweli ustawy o finansach publicznych.

Taka reforma zmusi zapewne dyrektorów wielu szkół do rozwiązania z nauczycielami stosunków pracy na podstawie art. 20 (i nast.) Karty Nauczyciela. Mając na uwadze powyższe, właściwa interpretacja niniejszych przepisów ma kluczowe znaczenie dla skutecznego przeprowadzenia przez dyrektorów czynności skutkujących ustaniem stosunku pracy nauczyciela.

Artykuł 20 ust. 1 Karty Nauczyciela stanowi, że dyrektor szkoły:

 • 1) w razie całkowitej likwidacji szkoły – rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy,
 • 2) w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć – rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.


Zgodnie z dalszym brzmieniem powyższego przepisu nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn powołanych powyżej, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z powyższych przyczyn, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powyższych powodów następuje z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego. Okres wypowiedzenia może być skrócony do jednego miesiąca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w pkt 2 dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Uwaga!
Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa.


Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.

Pamiętaj!

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54 KN, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez niego wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej nauczyciel, pozostający w stanie nieczynnym, może na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Z treści powyższych przepisów wynika, że w przypadku likwidacji szkoły dyrektor powinien rozwiązać stosunki pracy ze wszystkimi zatrudnionymi w tej szkole nauczycielami. W takiej sytuacji nauczycielom nie przysługuje prawo złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny (art. 20 ust. 1 pkt 1 KN).

Zupełnie inaczej kształtują się przepisy w odniesieniu do przypadków tylko częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć. Dyrektor szkoły ma wówczas możliwość rozwiązania stosunków pracy z tymi nauczycielami, których ww. zdarzenia bezpośrednio dotyczą, z tym jednak zastrzeżeniem, że mogą oni wystąpić do dyrektora szkoły w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia z pisemnym wnioskiem o przeniesienie w stan nieczynny. Zasada ta ma doniosłe znaczenie, gdyż jak wskazano powyżej, czyni wypowiedzenie bezskutecznym. Praktyczne zastosowanie powyższego przepisu w dalszym ciągu nastręcza trudności, powodując, że orzecznictwo dotyczące omawianej materii jest wyjątkowo bogate i niestety niejednolite.

Jarosław Orzeł – radca prawny

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.); Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 234 ze zm.); Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.).

Więcej na ten temat znajdą Państwo w poradniku „Nowa szkoła. Prawo i organizacja” uz. 56, Kwiecień 2012:

 • Podstawowe przesłanki i zasady likwidacji szkoły
 • Rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy z powodu całkowitej oraz częściowej likwidacji szkoły
 • Przejście nauczyciela w stan nieczynny
 • Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia z pracy
 • Odprawa z tytułu rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy
 • Obowiązek dyrektora szkoły zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenie nauczycielowi stosunku pracy z powodu likwidacji szkoły (całkowitej lub częściowej)
 • Zakres ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy uregulowany w art. 41 Kodeksu pracy
 • Pozostałe przepisy Karty Nauczyciela regulujące problematykę całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły
 • Podsumowanie
 • Podstawy prawne
 • Załącznik nr 1. Wypowiedzenie
 • Załącznik nr 2. Odpowiedź na wniosek o przeniesienie w stan nieczynny
   

POLECAMY:
Nowe SIO a ochrona danych osobowych
Przetrzymywanie oryginałów świadectw
Szkolenie Kontrola zarządcza w placówce oświatowej
 

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 4.0
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito