W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Prawo

 
doradca zawodowy w szkole
11.07.2013

Doradztwo zawodowe w szkole

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej nakłada obowiązek prowadzenia działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Rozporządzenie określa zadania doradcy, wskazuje, w jaki sposób szkoła powinna wspierać uczniów, wpisując działania w obszar pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obowiązuje w całości w gimnazjach od września 2011 r., a w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2012 r.

 

Potrzeba doradztwa edukacyjno-zawodowego
Organizacja działań szkolnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego wynika wprost z ustawy o systemie oświaty. W art. 1 czytamy, że system oświaty zapewnia w szczególności przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. W art. 71 jest delegacja dla ministra edukacji narodowej do wydania rozporządzenia, które powinno uwzględniać pomoc dla dzieci i młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu.


W załącznikach do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznych szkół znajdują się zapisy zobowiązujące szkoły do zawarcia w statutach informacji dotyczących organizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, a także sposobu organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla uczniów i rodziców w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Uzasadnieniem organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego jest:

 • potrzeba profesjonalnej pomocy usytuowanej blisko ucznia, która ma się przyczynić do zwiększenia trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, minimalizować koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów i koszty materialne związane z dojazdem do placówek specjalistycznych;
 • zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowych działań;
 • udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego;
 • obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji.


Szczególnego znaczenia nabiera doradzanie w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. Wśród osób niepełnosprawnych poza ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia często występuje szereg problemów utrudniających im wejście na rynek pracy, np. niska ocena swoich kwalifikacji i umiejętności, brak wiary we własne siły, stereotypowe postawy wobec pracy i przekonania dotyczące miejsca osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Przepisy prawa zobowiązują gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w sposób systemowy, zaplanowany. Planowanie polega na stworzeniu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Struktura i zakres oraz forma dokumentu prezentującego WSDZ powinny być dostosowane do specyfiki placówki, zwykle dokument obejmuje cykl kształcenia w danym typie szkoły.

Doradcy edukacyjno-zawodowi
Zgodnie z rozporządzeniem o pomocy (§ 4.1) za organizację doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły. Planowanie i koordynację doradztwa dyrektor zleca doradcy zawodowemu zatrudnionemu w szkole (§ 4.2).
Oprócz planowania i koordynowania doradca zawodowy odpowiada za:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 • współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (§ 31.1).

 

Doradca zawodowy jako członek zespołu powołanego dla dziecka potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestniczy w realizacji wszystkich zadań przypisanych temu zespołowi.
Jeśli w szkole nie ma doradcy zawodowego, dyrektor wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (§ 31.2). Zwykle jest to pedagog szkolny, psycholog lub nauczyciel przedsiębiorczości.

Kwalifikacje osób zatrudnianych na tych stanowiskach są określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Tygodniowy wymiar czasu pracy doradcy ustala organ prowadzący szkołę. Zwykle wymiar ten jest taki sam jak pedagoga i psychologa szkolnego.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści ( § 16).

Doradcy zawodowi dokumentują swoją pracę zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji, odpowiednio do realizowanej formy pracy. Są zobowiązani do prowadzenia dziennika zajęć, do którego wpisują „tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy współdziała przy wykonywaniu swoich zadań” (§ 18). Możliwe jest prowadzenie dzienników dokumentujących działania doradcy w formie elektronicznej.

Koordynatorem doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej jest doradca zawodowy zatrudniony w szkole lub nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły (zwykle pedagog szkolny, psycholog lub nauczyciel przedsiębiorczości). Zadania z zakresu doradztwa realizowane są przez wszystkich pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole stosownie do zakresu ich zadań i kompetencji.

Na temat tego:

 • w jaki sposób powinno być realizowane doradztwo oraz
 • rekomendacji zawartych w „Raporcie dotyczącym stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej”

czytaj więcej w „Monitorze Prawnym Dyrektora”.

Zdzisława Magdalena Barankiewicz

nauczycielka dyplomowana, pedagog szkolny i doradca zawodowy

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.).

POLECAMY:

Obrady rady pedagogicznej

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 4.0
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito