Newsletter

Nowości wydawnicze

.
Teczka Pracy Logopedy

Teczka Pracy Logopedy

Kompleksowa pomoc logopedyczna do pracy z dziećmi i...
zamów reklamę

W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Organizacja kształcenia i wychowania

 
04.02.2010

Prawo w świetlicy szkolnej

Czy dyrektor jest zobowiązany zorganizować w szkole świetlicę? Jaki jest wymiar czasu pracy nauczyciela świetlicy i kierownika świetlicy? Czy i jak nauczyciele świetlicy mają realizować dodatkowe godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Karta Nauczyciela? Jak rozliczać te godziny? Odpowiedzi znajdziesz tutaj.

 
Podstawą do funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.). W art. 67 ustawy wymienione są statutowe zadania szkoły, z których wynika, że szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. Jednocześnie art. 5 nakłada obowiązki na organ prowadzący. Do ustawowych zadań organu prowadzącego należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz możliwości wykonywania przez szkołę zadań statutowych.
Za zorganizowanie w szkole świetlicy odpowiada dyrektor. Środki finansowe na jej działalność, w tym na zajęcia świetlicowe oraz wyposażenie świetlicy, zapewnić musi organ prowadzący szkołę.
 
Kolejnym problemem jest to, jak powinna być zorganizowana świetlica i co może ograniczać jej działalność. W rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów szkół, w § 7, w załączniku nr 2 do rozporządzenia widnieje zapis: Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
Podobny zapis istnieje w ramowym statucie gimnazjum.
 
Pamiętaj!
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów muszą organizować zajęcia w świetlicy dla wszystkich dzieci, które spełniają wyżej wymienione warunki. W grupie świetlicowej nie powinno być więcej niż 25 uczniów. W szkołach specjalnych liczebność grupy świetlicowej musi być dostosowana do liczebności oddziału specjalnego danej szkoły.
 
 W regulaminie świetlicy można różnie określić uczestników świetlicy, np. można określić, że w świetlicy mogą przebywać uczniowie:
  • zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,
  • dojeżdżający;
  • oczekujący na lekcje;
  • oczekujący na obiad;
  • nieuczęszczający na religię i na inne zajęcia;
  • wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych.
 
Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor po uzgodnieniu ich wspólnie z radą rodziców i po akceptacji organu prowadzącego szkołę. Arkusz organizacyjny szkoły, określający liczbę grup świetlicowych liczonych na podstawie przedstawionych zapisów prawnych, powinien być pozytywnie zaopiniowany przez wizytatora i organ prowadzący.
 
Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciele świetlic szkolnych, zatrudnieni na pełen etat, mają pensum w wysokości 26 godzin. W świetlicach funkcjonujących w szkołach specjalnych pensum dla nauczycieli wynosi 24 godziny. Łączny czas pracy nauczycieli świetlicy wynosi 40 godzin tygodniowo, tak jak pozostałych nauczycieli.
 
W myśl art. 42 ust. 6 tej ustawy nauczycielowi na stanowisku kierownika świetlicy obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Organ prowadzący szkołę określa, w drodze uchwały rady gminy lub powiatu, zasady udzielania i wielkość obniżek.
 
Zmniejszenie pensum oznacza jednocześnie, że godziny, o które obniżono pensum, są przeznaczone do realizacji zadań związanych z kierowaniem świetlicą szkolną. Czas ten jest czasem zadaniowym, a to oznacza, że kierownik świetlicy nie może domagać się dodatkowej zapłaty nawet wtedy, gdy na kierowanie świetlicą przeznacza więcej godzin niż wysokość przyznanej obniżki.
 
W roku szkolnym 2009/2010 do realizacji dodatkowych zajęć w wymiarze 60 minut tygodniowo (a w kolejnych latach – w wymiarze dwóch godzin) są zobowiązani wszyscy nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, w tym szkół specjalnych, zatrudnieni na stanowisku wychowawcy świetlicy, a także nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze inne niż dyrektor i wicedyrektor, nauczyciele, którym obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz nauczyciele, którym zmniejszono wymiar czasu pracy z uwagi na niepełnosprawność.
 
Nauczyciele świetlicy mogą realizować ten obowiązek w formie dodatkowych zajęć z opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły. Dodatkowe godziny zajęć rozlicza się w systemie półrocznym,po każdym semestrze. Dla szkół przełom semestrów związany jest z zimową przerwą feryjną. Załóżmy, że ferie zimowe w szkole trwają od 18 do 31 stycznia 2010 roku, czyli od września do końca stycznia mamy 22 tygodnie. Zgodnie z organizacją roku szkolnego szkoła powinna pracować 18 tygodni. Jeżeli nauczyciel przepracował więcej niż 18 godzin, to nadwyżka nie przechodzi na kolejny semestr. Minimalny wymiar zajęć dodatkowych to 18 godzin. Za niewypracowanie wymaganego minimum odpowiada nauczyciel i dyrektor.
 
Każdy nauczyciel zatrudniony na pełen etat musi być rozliczony z 18 dodatkowych godzin pracy. Nauczyciele zatrudnieni na część etatu są zobowiązani do przeprowadzenia dodatkowych zajęć w wymiarze odpowiadającym zatrudnieniu, np. nauczyciel zatrudniony na pół etatu powinien odbyć 9 godzin zajęć, natomiast osoba zatrudniona na 13/18 etatu musi przeprowadzić dodatkowe zajęcia w wymiarze 13 godzin w semestrze.
 
Andrzej Pery
 

Więcej o pracy w świetlicy szkolnej i o zajęciach pozalekcyjnych znajdziesz w publikacji „Atrakcyjne zajęcia świetlicowe i kółka zainteresowań. Klasy 1–6”.

Wasza ocena: 0.0
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito