Newsletter

Nowości wydawnicze

.
Forum Placówek Niepublicznych

Forum Placówek Niepublicznych

Profesjonalny miesięcznik dla właścicieli i dyrektorów...
zamów reklamę

W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Zarządzanie personelem

 
25.10.2013

Karty oceny pracy pracowników szkoły

W artykule przedstawiono podstawowe zasady tworzenia karty (arkusza) kontroli pracy pracownika oraz wzorcowy arkusz kontroli księgowego szkoły.

 

Podstawowe zasady tworzenia karty kontroli pracy pracownika
Administracja szkoły może być mniej lub bardziej rozbudowana. W związku z tym np. przy małej liczbie pracowników administracyjnych sekretarz szkoły może również wykonywać obowiązki pracownika kadr lub kierownika gospodarczego szkoły. Dlatego też arkusz kontroli pracy pracownika musi być opracowany indywidualnie dla każdego pracownika, w ścisłym nawiązaniu do jego obowiązków służbowych. Kontrola pracy pracownika musi odnosić się do zakresu obowiązków danego pracownika.

Arkusz kontroli tworzy się na podstawie przepisów prawnych i wewnętrznych regulacji obowiązujących w szkole. Może być przygotowany w formie pytań lub punktów albo w formie mieszanej. Kontrolujący może udzielać odpowiedzi opisowej albo wskazywać ocenę według przyjętej kilkustopniowej skali oceny. Opisowe odpowiedzi stwarzają większe możliwości. Umożliwiają np. podanie uzasadnienia, w przypadku gdy pracownik nie wykonał należycie danych czynności. Uzasadnienie może okazać się istotne, ponieważ nienależyte wykonywanie obowiązków nie zawsze wynika ze złej woli pracownika, czasem mogą to być przyczyny od niego niezależne.

Główne obszary podlegające sprawdzaniu

Przeprowadzenie kontroli pracy pracownika polega między innymi na:

  • sprawdzeniu, czy pracownik w swojej pracy właściwie stosuje obowiązujące przepisy prawne;
  • sprawdzeniu dokumentacji prowadzonej przez pracownika, np. sposobu jej prowadzenia, przechowywania;
  • ocenie stopnia zaangażowania pracownika w wykonywane przez niego obowiązki.


Kontrolując dokumenty prowadzone przez pracownika, należy sprawdzić czy pracownik stosuje się do zasad prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawnych, takich jak ustawa o rachunkowości, ustawa o zamówieniach publicznych, oraz regulacji wewnętrznych, np. polityka rachunkowości, regulamin zakupów do równowartości 14 000 euro, instrukcja kontroli wewnętrznej, instrukcja obiegu dokumentów itp.
Istotnym elementem, który może podlegać kontroli, jest dbałość o stan i wygląd dokumentów. Sprawdza się wówczas, czy dokumenty są:

  • trwale oznaczone nazwą szkoły (pełną lub skróconą);
  • wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia;
  • starannie przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwizacyjną.

Przykładowy arkusz kontroli głównego księgowego

 

Arkusz kontroli pracy pracownika księgowości (głównego księgowego)

 

Zgodnie z § ….. „Instrukcji kontroli wewnętrznej” (zgodnie z planem kontroli wewnętrznej na rok ……) w dniu …………………. przeprowadzono kontrolę pracy pracownika……………………………….. (imię i nazwisko pracownika).

 

Kontroli dokonano w oparciu o znany pracownikowi zakres obowiązków.

 

Kontroli pracy pracownika dokonał/a …………………………………….. (imię i nazwisko osoby kontrolującej).

 

I.          I. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (na podstawie wybranego okresu)

 

1. Czy księgi rachunkowe prowadzone są rzetelnie (zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości)?

………………………………………………………………………………………………………….

 

2. Czy księgi rachunkowe prowadzone są na bieżąco (zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości)?

………………………………………………………………………………………………………….

 

3. Czy zdarzenia gospodarcze ujmowane są chronologicznie?

………………………………………………………………………………………………………….

 

4. Czy zdarzenia gospodarcze ujmowane są na właściwych kontach księgowych?

…………………………………………………………………………………………………………..

 

5. Czy przestrzegane są zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych zawarte w polityce rachunkowości szkoły?

…………………………………………………………………………………………………………..

 

6. Czy na koniec okresu sprawozdawczego (na koniec każdego miesiąca) sporządzane jest zestawienie obrotów i sald (zgodnie z art. 18 ustawy o rachunkowości)?

………………………………………………………………………………………………………….

 

7. Czy w księgach rachunkowych ujmowane są wyłącznie dokumenty sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty?

………………………………………………………………………………………………………….

 

8. Czy w księgach rachunkowych ujmowane są wyłącznie dowody księgowe spełniające warunki zawarte w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości?

…………………………………………………………………………………………………………

 

II.  Dowody księgowe

 

1. Czy na dowodach księgowych zamieszczane jest wskazanie kont księgowych, na których ujęte zostało zdarzenie gospodarcze potwierdzone tymi dokumentami (dekret)?

……………………………………………………………………………………………………………

 

2. Czy dowody księgowe przechowywane są w sposób prawidłowy (zgodnie z instrukcją archiwizacyjną)

– chronologicznie

………………………………………………………………………………………………………..

 

– z podziałem na okresy sprawozdawcze (miesiące)

………………………………………………………………………………………………………..

 

– w taki sposób, aby można było w sposób łatwy odszukać dany dokument

…………………………………………………………………………………………………………

 

3. Czy błędy w dowodach księgowych poprawiane są zgodnie z art. 22 ust. 1–3 ustawy o rachunkowości?

………………………………………………………………………………………………………….

 

II.  Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

 

1. Czy sprawozdania przedstawiane są dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia w takim terminie, aby możliwe było dochowanie terminu złożenia sprawozdania w jednostce nadrzędnej?

…………………………………………………………………………………………………………..

 

2. Czy sprawozdania są rzetelne i czytelne?

………………………………………………………………………………………………………….

 

3. Czy sprawozdania zawierają wszystkie konieczne elementy?

………………………………………………………………………………………………………….

 

IV.  Pozostałe

 

1.      Czy wydatki są analizowane pod kątem zgodności z planem finansowym?

……………………………………………………………………………………………………………

 

2.      Czy pracownik śledzi bieżące zmiany w przepisach z zakresu finansów publicznych i rachunkowości? Czy pozwala to na terminowe i bieżące wprowadzanie koniecznych zmian w regulacjach wewnętrznych szkoły?

…………………………………………………………………………………………………………..

 

3.      Czy pracownik przygotowuje (uczestniczy w przygotowaniu) zarządzeń dyrektora szkoły w obszarze gospodarki finansowej i rachunkowości?

…………………………………………………………………………………………………………..

 

4.      Czy pracownik terminowo dokonuje płatności z tytułu zaciągniętych przez szkołę zobowiązań?

…………………………………………………………………………………………………………..

 

5.      Czy pracownik terminowo dokonuje rozliczeń z tytułów publicznoprawnych (podatkowych, składek ZUS)?

………………………………………………………………………………………………………….

 

6.      Czy główny księgowy dokonuje kontrasygnaty umów zawieranych przez szkołę?

………………………………………………………………………………………………………….

 

V.  Wnioski z kontroli

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Wypełniony arkusz oceny pracy pracownika przechowywany jest wraz z dokumentacją kontroli wewnętrznej szkoły (planem kontroli wewnętrznej).

 

 

………………………………………….                                            

podpis osoby dokonującej kontroli

 

 

………………………………

podpis pracownika kontrolowanego                                                                                  

 

Artykuł pochodzi z publikacji „Kontrola zarządcza i nadzór pedagogiczny w bieżących działaniach dyrektora szkoły

 

Znajdą tam Państwo również:
• Przykładowy arkusz kontroli pracy sekretarza szkoły
• Przykładowy arkusz kontroli pracy kierownika gospodarczego
 

Wasza ocena: 3.6
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito