W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2018 - Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Zarządzanie

 
28.12.2010

Ocena pracy nauczyciela

Zakres oceny pracy nauczyciela

Praca nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach podlega ocenieocena pracy nauczyciela dokonywanej przez dyrektora. Procedura oceny pracy nauczyciela nie jest związana z prowadzonym przez dyrektora nadzorem pedagogicznym. Dla dobra obu procedur (nadzoru pedagogicznego oraz oceny pracy dokonywanej przez dyrektora) dyrektor nie powinien w ramach nadzoru pedagogicznego dokonywać oceny pracy nauczyciela. Trudno zakładać, że wyniki ewaluacji wewnętrznej mogą służyć takiej ocenie. Nie taki jest cel ewaluacji.

 

Do oceny pracy nauczycieli dyrektor może jednak częściowo wykorzystać wyniki kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, jeżeli oczywiście do kryteriów tej oceny włączy znajomość przepisów prawa oraz ich stosowanie.

Szczegółowe zasady dokonywania takiej oceny określa Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Dyrektor powinien brać pod uwagę stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela, art. 4 ustawy o systemie oświaty, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym.


Zadania nauczyciela podlegające ocenie
Nauczyciel, zgodnie z Kartą Nauczyciela, powinien rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, tj. dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Ważnym zadaniem jest wspieranie każdego ucznia w jego

Nowa stawka VAT na książki i czasopisma specjalistyczne - skutki podatkowe dla szkół i przedszkoli

Od 1 stycznia 2011 r. wszystkie książki, czasopisma specjalistyczne i audiobooki zostaną obłożone 5-procentową stawką podatku VAT. czytaj dalej >>

rozwoju, dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów oraz kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu umiłowania ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

 

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel realizuje:

  •  zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
  •  inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły;
  •  zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Nauczyciel powinien znać swoje zadania związane ze stanowiskiem i funkcją, np. wychowawcy klasy. Forma pisemna, w postaci zakresu obowiązków, uprawnień i kompetencji, czyni umowę o pracę pełniejszą oraz bardzo pomaga w przeprowadzeniu oceny pracy nauczyciela.


Kryteria oceny
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności:

  •  poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  •  prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły;
  • Jak "ugryźć" Comeniusa?

    Pierwszym krokiem nauczyciela, który chciałby, aby jego szkoła lub przedszkole przystąpiły do znanego programu Comenius, jest znalezienie partnerów – nauczycieli w placówkach oświatowych z krajów chętnych do nawiązania współpracy. czytaj dalej >>

  •  pobudzanie inicjatywy uczniów i zachowanie odpowiedniej dyscypliny na zajęciach.

W tym zakresie ocena powinna być dokonana pod kątem wiedzy nauczyciela o przedmiocie i programie kształcenia, znajomości zasad nauczania, a także metod i form stosowanych w kształceniu i wychowaniu. Ważnym elementem jest komunikacja interpersonalna, która decyduje często o prawidłowych relacjach między nauczycielem i uczniami oraz między nauczycielem i innymi pracownikami szkoły.

Dyrektor, przy ocenie, powinien brać pod uwagę organizację pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym znajomość indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów, ich środowiska rodzinnego, współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym, umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów, umiejętność wszechstronnego rozwijania osobowości i zainteresowań uczniów oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa uczniów na zajęciach.

 

Kolejnym elementem oceny musi być zaangażowanie zawodowe nauczyciela – uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami. W tym zakresie ocena powinna być dokonana pod kątem wzbogacania warsztatu pracy, włączania rodziców w działalność szkoły oraz zainteresowania nauczyciela sytuacją rodzinną ucznia.

Ważnym elementem oceny jest też aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym. Dyrektor powinien brać po uwagę samodoskonalenie nauczyciela, udział w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia, jak również umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, ponadto uzyskiwanie nowych kwalifikacji oraz stopień wykorzystywania ich w praktyce szkolnej.

W zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb, ocena powinna dotyczyć

Barwy rzeczywistego świata. Wykorzystanie filmu w doskonaleniu nauczycieli. 

Edukacja filmowa jest od lat uznana w kształceniu uczniów. Natomiast wykorzystanie filmu w procesie uczenia się nauczycieli nie jest, niestety, metodą popularną. A szkoda. czytaj dalej >>

umiejętności motywowania uczniów do pracy oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Nauczyciel, jak każdy pracownik, musi przestrzegać porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji), regulaminu pracy oraz innych regulacji wewnętrznych.

 

Ocena pracy nauczyciela powinna być przeprowadzona tak, by była ona motywacją do dalszej pracy, wskazywała kierunki dalszego rozwoju ocenianego nauczyciela i jego mocne strony, ale także te działania, które wymagają poprawy.

 

Na wniosek nauczyciela przy ocenie dyrektor szkoły zasięga (a z własnej inicjatywy – może zasięgnąć) opinii na temat pracy nauczyciela u doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości – u nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie. Nie są one dla dyrektora wiążące. Przy dokonywaniu oceny dyrektor może też zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

 

Małgorzata Olszewska
ekspert ds. zarządzania i prawa pracy

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (DzU 2000 nr 98, poz. 1066 ze zm.).


Artykuł pochodzi z miesięcznika Monitor Prawny Dyrektora. W przyszłym numerze Monitora polecamy również artykuł na temat oceny pracy dyrektora.

Zainteresował Cię artykuł?

Chciałbyś otrzymywać podobne treści jako pierwszy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dwa razy w miesiącu otrzymasz powiadomienia o nowych artykułach.

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, w celach marketingowych, a w szczególności zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Wasza ocena: 3.0
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito