W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Ksiegarnia taniej

Nadzór pedagogiczny

 
13.10.2010

Raport z ewaluacji zewnętrznej a zadania organu prowadzącego


Więcej na  temat Raportu z ewaluacji zewnętrznej przeczytają Państwo w miesięczniku „Monitor Prawny Dyrektora Szkoły”.

Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, w którym wprowadzono nową formę nadzoru – ewaluację zewnętrzną – obowiązuje już od listopada 2009 r. Obecnie trwa jeszcze pilotaż oraz okres podsumowywania dotychczas przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych w wybranych szkołach i placówkach oświatowych. Na stronie internetowej www.npseo.pl można znaleźć podstawowe informacje na ten temat oraz zapoznać się z raportami z przeprowadzonych dotychczas ewaluacji.

Warto przypomnieć, że ewaluacja zewnętrzna pozwala na opisanie poziomu spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz odniesienie tego, co robi szkoła, do oczekiwań państwa wobec niej. Nie

Harmonogram ewaluacji

To kolejna część pracy, która powinna być przeprowadzona wspólnie z nauczycielami. Można oczywiście powołać zespoły nauczycielskie, pamiętając, że praca w mniejszych grupach jest bardziej efektywna.

czytaj więcej>>

można zatem mówić o ocenie szkoły w znaczeniu wartościowania i kwalifikowania. Najbardziej wartościową częścią ewaluacji jest opis. Na tym opisie zawartym w raporcie trzeba budować koncepcję dalszego rozwoju szkoły.

Rola organu prowadzącego

Ewaluacja jest formą nadzoru pedagogicznego. Organ prowadzący ma zatem niewielki wpływ na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w prowadzonych przez siebie szkołach. Organ prowadzący może jednak wnioskować o pozyskanie informacji i wskazywać obszary, które powinny zostać objęte badaniem, ale ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły lub kurator oświaty.

Przedstawiciele organów prowadzących liczą, że ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona w danej szkole będzie pomocą przy dokonaniu oceny pracy dyrektora szkoły. Świadczy to o tym, że nie rozumieją idei i celu przeprowadzania ewaluacji. Zgodnie z prawem oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Przy ocenie pracy trzeba jednak stosować zupełnie inną procedurę i kryteria oceny. Jakość pracy szkoły prowadzonej przez dyrektora może być jednym z wielu wskaźników wpływających na ocenę, ale nie może być podstawowym kryterium tej oceny.

Wnioski z raportu

Podsumowanie ewaluacji zewnętrznej sporządza się w formie raportu. Osoby przeprowadzające ewaluacje przedstawiają

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie, iż działalność jednostki prowadzona będzie skutecznie oraz zgodnie z przepisami prawa.

czytaj więcej>>


w nim:

• przebieg ewaluacji,
• informację o placówce,
• wyniki ewaluacji,
• wnioski z ewaluacji.

W pierwszej części dokonuje się krótkiego opisu przebiegu całego procesu, w tym podania zasad przeprowadzenia ewaluacji, opisu sposobu, narzędzi i osób uczestniczących w procesie. Podaje się też dane osób przeprowadzających ewaluację. Druga część raportu to swoistego rodzaju wizytówka badanej szkoły, a w niej podstawowe informacje o szkole.

Najbogatsza jest część trzecia raportu. Pojawiają się w niej podstawowe informacje o działalności szkoły dotyczące badanych obszarów, w tym wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Po każdej takiej informacji danemu wymaganiu przypisywana jest litera od E do A. Jeżeli ewaluacja zewnętrzna obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania szkoły i badane są wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu, to w raporcie znajdzie się kilkanaście opisów.

Opisy stanu pracy szkoły w badanym okresie są dla szkoły i organu prowadzącego najważniejsze. Dokładna analiza raportu sprowadza się właściwie do analizy tej jego części.

Część czwarta zawiera wnioski z przeprowadzonej ewaluacji. Jeżeli jakieś wymaganie z obszaru „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki” określone zostało na poziomie E, we wnioskach znajdzie się zalecenie opracowania programu i harmonogramu poprawy pracy szkoły w tym zakresie. W innych przypadkach będą to

System nagradzania nauczycieli w szkole

Dyrektor szkoły oprócz pełnienia funkcji organicznych, takich jak: planowanie, system nagradzania nauczycieli w szkoleorganizowanie, kontrola i nadzór pedagogiczny, pełni również bardzo ważną funkcję polegającą na motywowaniu nauczycieli do lepszej i wydajniejszej pracy.

czytaj więcej>>

podpowiedzi dla dyrektora i rady pedagogicznej, jak i co można w szkole doskonalić.

Ostateczne wnioski do pracy wynikające z raportu określi dyrektor, po konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organem prowadzącym. W rozporządzeniu nie ma wymogu takiej konsultacji, ale powinno to wynikać z praktyki zarządzania szkołą. Włączenie organu prowadzącego do konsultacji w wielu przypadkach jest potrzebne. Podniesienie jakości pracy szkoły może być uzależnione od dodatkowych środków przyznanych przez organ prowadzący.

Organ prowadzący, otrzymując raport, powinien:
• przeanalizować jego treść;
• spotkać się z dyrektorem szkoły, by wspólnie wskazać priorytety i określić formy wsparcia szkoły, w tym środki finansowe.

Analiza raportów z ewaluacji może być przyczyną zmiany uchwały rady gminy czy powiatu w sprawie polityki oświatowej. Organ prowadzący może w niej inaczej określić priorytety samorządu w prowadzeniu oświaty. Jeżeli dyrektor szkoły i organ prowadzący w ten sposób będą wykorzystywali raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły, szkoła będzie podnosiła jakość swojej pracy, a taki jest przecież cel wprowadzenia nowej formy nadzoru pedagogicznego.

Andrzej Pery

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU 2009 nr 168, poz. 1324).


Więcej na ten temat w miesięczniku „Monitor Prawny Dyrektora Szkoły”.


 

Wasza ocena: 4.0
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito