W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Ksiegarnia taniej

Nadzór pedagogiczny

 
04.05.2011

Raport z ewaluacji wewnętrznej a sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Ewaluacja jest procesem systematycznego gromadzenia, analizowania oraz upowszechniania informacji dotyczących natury i wartości działań właściwych dla danej instytucji w kontekście znanych kryteriów oceny w celu doskonalenia tych działań lub poprawy nieskutecznych. Funkcję tych kryteriów – specyficznych wskaźników jakości – mogą pełnić wymagania zawarte w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz wskaźniki określane w przedszkolu. Na podstawie wyników ewaluacji (analizy wartości) ukazujących pozytywne i negatywne strony działań formułuje się wnioski i rekomendacje, które przybierają postać opisu konkretnych zmian w funkcjonowaniu przedszkola.

Rzetelny opis aktualnej sytuacji w funkcjonowaniu danego obszaru działalności przedszkola przedstawiony w raporcie świadczy o tym, że przedszkole potrafi krytycznie patrzeć na swoje poczynania.

Oznacza to, że przedszkole:

 • nie unika dyskusji nad kluczowymi (zasadniczymi) aspektami swej działalności;
 • stawia sobie pytania o wartość i użyteczność tego, co robi;
 • poddaje analizie rezultaty, produkty, efekty swojej pracy w kontekście poniesionych nakładów, początkowego potencjału i wymagań stawianym przez nadzór (państwo).


Tylko takie podejście umożliwia rozwój, pozwala na uzyskanie samoświadomości, która nie tylko zastępuje czy uzupełnia ocenę zewnętrzną, ale zmusza do refleksji nad własną praktyką, zachęca do czynienia rzetelnych i pogłębionych analiz porównawczych, przyczynia się do powstania autonomicznych potrzeb wzrostu kompetencji w wybranych zakresach, umożliwia dokonywanie wyboru najpotrzebniejszych, a zarazem możliwych do podjęcia zadań.

Raport z badań wewnętrznych

Raport z badań wewnętrznych jest własnością przedszkola. Może być w całości lub fragmentach udostępniany innym, np. organom

Doradztwo edukacyjno – zawodowe
Wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany związane ze zwiększaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży nakładają na szkoły obowiązek wspierania uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształtowania ich drogi edukacyjnej i zawodowej.
czytaj więcej >>

przedszkola (tj. radzie przedszkola, radzie rodziców), organowi prowadzącemu, organowi nadzoru pedagogicznego lub placówce doskonalenia nauczycieli.

Może powstać kilka wersji raportu. Wiedza o tym, komu zostanie przedstawiony nasz raport, powinna mieć wpływ na właściwości dokumentu. Pierwszą z nich jest zawartość. Treść raportu, jej obszerność i złożoność musi być uzależniona od odbiorcy, jego wieku i możliwości percepcyjnych. W różnych raportach może więc być różna kolejność przedstawiania danych i różny poziom szczegółowości tych treści. Z kolei w sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego dyrektor zawiera najistotniejsze części raportu.

Druga właściwość to język dokumentu, którego styl dostosowujemy do potrzeb odbiorców. Może on być bardziej lub mniej zbliżony do naukowego czy potocznego. W sprawozdaniu z nadzoru należy używać profesjonalnej terminologii oraz stylu oficjalnego.

Funkcją raportu jest upowszechnianie wyników uzyskanych podczas badania, dlatego trzeba dla raportu wybrać odpowiedni format. Typologia według M. Q. Pattona obejmuje: tradycyjną monografię, raport skrócony ustny, prezentację multimedialną, artykuł prasowy. Współcześnie można również zamieszczać raport na stronach internetowych, przesyłać jako załącznik do listu elektronicznego, nagrywać na nośniki pamięci i przekazywać zainteresowanym.

Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w ramach sprawozdania z nadzoru

W dobrym raporcie są umieszczone wszystkie ważne dane dotyczące badanych zagadnień. Przez to zapewniamy mu odpowiednią

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
Dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy powinni być przygotowani do działań w sytuacji niespodziewanego, niekorzystnego wydarzenia o szerokim zasięgu w otoczeniu placówki lub w niej samej.
czytaj więcej>>

objętość. W sprawozdanie z nadzoru najlepiej wkomponować starannie wyselekcjonowane treści raportu pełnego. Zbyt rozwlekłe podsumowanie badań utrudnia wychwycenie istotnych kwestii, wręcz je rozmywa. Zadaniem piszącego jest takie skondensowanie treści, żeby w przejrzysty i jasny sposób przedstawić rezultaty badania.

Podsumowując, raport wchodzący w skład sprawozdania z nadzoru pełnionego przez dyrektora przedszkola powinien być: krótki, dokładny, przystępny w odbiorze, przejrzysty. Mogą się w nim znaleźć tylko takie wnioski, na które jest poparcie w zebranych danych. Powinien dostarczać odpowiedzi na pytania postawione w projekcie ewaluacyjnym oraz zawierać rekomendacje dotyczące zmian w istniejącym stanie rzeczy.

W takim raporcie przedstawiamy kolejno:

 • Co było badane? Jaki był przedmiot ewaluacji?
 • Jaki był cel i uzasadnienie ewaluacji?
 • Kim są wykonawcy badania?
 • Jaka była metodologia i logistyka działań badawczych?
 • Jakie uzyskano wyniki, tzn. jakie są opinie, doświadczenia, propozycje, oczekiwania podmiotów zaangażowanych w realizację działań objętych ewaluacją?
 • Jakie wnioski wypływają z wyników ewaluacji? Jaka jest ocena?
 • Co należy zrobić w przyszłości? Jak zmienić działania i funkcjonowanie, żeby były lepsze, bardziej użyteczne, efektywne, adekwatne do potrzeb i oczekiwań, nowocześniejsze, spójne itp. Innymi słowy, jakie są rekomendacje. Przedstawiamy je w kolejności ich ważności.


Struktura raportu wchodzącego w skład sprawozdania

Obszerność sprawozdania z badań wewnętrznych w sprawozdaniu z nadzoru jest zależna od liczby i złożoności wybranych do ewaluacji zagadnień. Pisząc sprawozdanie z nadzoru, należy jak najpełniej wykorzystać całościowy raport z ewaluacji wewnętrznej przygotowany przez zespół ewaluacyjny.

W sprawozdaniu z nadzoru raport z badań wewnętrznych można ująć w następującą strukturę:

 • Wprowadzenie: przedmiot, cel i uzasadnienie ewaluacji.
 • Charakterystyka przeprowadzonego badania: źródła informacji, próba badawcza, metody i techniki gromadzenia danych, harmonogram i osoby odpowiedzialne.
 • Analiza wyników: odpowiedzi na kolejne pytania kluczowe poparte dowodami zilustrowanymi graficznie lub przedstawionymi opisowo. Wszędzie, gdzie to możliwe, podajemy przetworzone dane – statystyki, wykazy/rejestry, interpretacje słowne. Ta część nie może być zbyt rozbudowana w stosunku do pozostałych.
 • Podsumowanie: wnioski i rekomendacje.


Wzór raportu z ewaluacji wchodzący w skład sprawozdania z nadzoru znajduje się publikacji „Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Przedszkola”.

Maria Magdalena Ferenc członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, konsultant ds. ewaluacji i oceniania w ODN w Łomży, niezależny ewaluator (freelance), szkoleniowiec i autorka publikacji.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU 2009 nr 168, poz. 1324); Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie z 8 czerwca 2009 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DzU 2009 nr 89, poz. 730).

UWAGA!

Instytut Raabe zaprasza na jednodniowe szkolenie Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu.

Cele szkolenia:

 1. Wskazanie roli dyrektora przedszkola w planowaniu, przeprowadzaniu i wykorzystywaniu ewaluacji wewnętrznej.
 2. Doskonalenie umiejętności:
 • projektowania ewaluacji wewnętrznej;
 • pozyskiwania informacji niezbędnych do projektowania działań mających na celu rozwój przedszkola.


Dowiedz się więcej>> 

Wasza ocena: 3.3
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito