W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Ksiegarnia taniej

Nadzór pedagogiczny

 
31.10.2011

Zadania zespołu ds. ewaluacji

Zadania zespołu ds. ewaluacji

 

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły wraz z innymi osobami zajmującymi stanowiska kierownicze przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły. Nie oznacza to jednak, że dyrektor osobiście podejmuje wszystkie działania związane z planowaniem, prowadzeniem i upowszechnianiem wyników badań. Dyrektor szkoły powołuje zespół ewaluacyjny, zapewnia mu wsparcie w wykonywaniu działań oraz monitoruje przebieg jego pracy. Po uzgodnieniu z radą pedagogiczną zatwierdza rekomendacje do dalszej pracy przedstawiane przez zespół. Delegowanie na nauczycieli zadań związanych z ewaluacją wewnętrzną należy interpretować nie jako dodatkowe obciążenie, ale jako zwiększenie roli rady pedagogicznej i kształtowanie odpowiedzialności nauczycieli za rozwój swojego miejsca pracy.

 

Ramy czasowe działania zespołu
Zespół ewaluacyjny funkcjonuje w ramach czasowych ustalonych wewnętrznie, ale pośrednio określonych przez rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Początek prac jest związany z datą przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego (przedmiot, cele i harmonogram ewaluacji wewnętrznej) – 15 września. Zespół ma zakończyć prace do 30 sierpnia każdego roku szkolnego (obowiązek przedstawienia radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego). Zazwyczaj te działania są dostosowane do kalendarza roku szkolnego i planowane od października do czerwca.

 

Dobór osób do zespołu ewaluacyjnego
Zespół ewaluacyjny zwykle tworzy kilka osób o różnych kompetencjach (choć w przypadku małych szkół zespół mogą stanowić 2 osoby). Warto zadbać o to, aby w skład zespołu wchodzili zarówno nauczyciele przedmiotów humanistycznych, pedagog czy psycholog, jak i nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 

Różnorodność umiejętności wynikających z innego rodzaju wykształcenia i doświadczenia zawodowego pozwala spojrzeć na proces ewaluacji z odmiennych punktów widzenia, umożliwia twórczą dyskusję w trakcie tworzenia projektu, narzędzi i raportu, zaś z praktycznego punktu widzenia wpływa na podział zadań zgodnie z indywidualnymi umiejętnościami. Innym rozwiązaniem wykorzystywanym przy ustalaniu składu zespołu jest powoływanie do niego nauczycieli ze względu na wykonywane przez nich zadania zbieżne z aktualnie wybranym przedmiotem ewaluacji (np. w przypadku wybrania jako przedmiotu ewaluacji przygotowania uczniów do sprawdzianów czy egzaminów zewnętrznych do zespołu powołuje się nauczycieli uczących w klasach kończących dany etap edukacyjny).

 

Za organizację pracy zespołu odpowiada wskazany przez dyrektora szkoły lub wybrany przez członków zespołu koordynator (nazywany także liderem). Dba on, aby przebieg ewaluacji wewnętrznej był rytmiczny i poprawny pod względem metodologicznym, etycznym i organizacyjnym. Koordynator informuje także dyrektora o postępach w osiąganiu celów i realizacji harmonogramu, a w razie potrzeby konsultuje z nim kwestie sporne.

 

W każdym roku szkolnym zespół ewaluacyjny mogą tworzyć inne osoby. Rotacja w składzie zespołów pozwala osiągnąć kilka celów ważnych z punktu widzenia rozwoju szkoły. Przede wszystkim wszyscy nauczyciele stopniowo zapoznają się z procedurą prowadzenia ewaluacji wewnętrznej i nabierają doświadczenia w analizowaniu efektów swojej pracy.

 

Poprzez osobiste zaangażowanie w poszczególne etapy procesu ewaluacji nauczyciele również stają się współodpowiedzialni za zarekomendowane działania naprawcze i mogą świadomie monitorować ich wprowadzanie. Ponadto zmiana składu zespołów jest ważna w odniesieniu do kwestii stosunków międzyludzkich, ponieważ daje poczucie sprawiedliwego traktowania każdego nauczyciela wchodzącego w skład rady pedagogicznej.


Zadania zespołu ds. ewaluacji
W rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego nie określono, w jaki sposób przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i jakie są kompetencje członków zespołu ewaluacyjnego – pozostawiono to decyzji dyrektora. Ze względu na przysługującą szkołom autonomię trudno wyznaczyć uniwersalne ramy działalności zespołu, dlatego w niektórych szkołach zespół pracuje samodzielnie, począwszy od ustalenia przedmiotu ewaluacji, a skończywszy na zaprezentowaniu wniosków z jej przebiegu; w innych zaś przypadkach każde z działań jest zatwierdzane przez dyrektora.

 

Zatem w zależności od stylu zarządzania, wielkości i potrzeb szkoły członkom zespołu ewaluacyjnego są powierzane wszystkie lub wybrane zadania, np.: udział w pracach nad tworzeniem projektu ewaluacji i narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań, analiza oraz interpretacja pozyskanych danych, wypracowanie wniosków i rekomendacji, przygotowanie raportu, zaprezentowanie wyników badań grupom objętym tymi badaniami, archiwizacja materiałów z przeprowadzonej ewaluacji. O przydziale tych zadań może decydować dyrektor szkoły lub koordynator zespołu albo zostaje to ustalone w wyniku dyskusji członków zespołu.

 

Prawidłowo przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna wymaga dobrej współpracy członków zespołu przez cały czas jej trwania, ponieważ planowane zadania, zarówno wspólne, jak i indywidualne, muszą stanowić spójną całość. Zadaniem wspólnie wykonywanym podczas spotkań członków zespołu powinno być wypracowywanie w wyniku dyskusji wszelkich materiałów koncepcyjnych: założeń badawczych, narzędzi, wniosków. Dzięki pracom wykonanym zespołowo przygotowane materiały są autorskie i dotyczą realnych problemów szkoły.

 

Pewna grupa zadań może być rozdzielona pomiędzy poszczególne osoby, co oszczędza czas całemu zespołowi, nie obniżając wartości tych działań. Należą do nich:

  •  przeprowadzenie pilotażu narzędzi;
  •  prowadzenie badań właściwych;
  •  tworzenie bazy danych, wykresów, tabel;
  •  prezentacja końcowa itp.

Zróżnicowanie charakteru tych zadań wynika z harmonogramu ewaluacji, w którym planuje się poszczególne zadania wraz z terminem ich wykonania oraz osobami (lub podgrupami wyodrębnionymi w ramach zespołu) odpowiedzialnymi za ich wykonanie. Aby każdy z członków właściwie zrozumiał swoją rolę w zespole i aby tym samym uzyskać oczekiwany poziom jakości wykonania zadań, warto na pierwszym spotkaniu określić zakres obowiązków każdej z osób. W niektórych szkołach sposób powoływania zespołów oraz zadania jego członków opisano w postaci regulaminu nadzoru pedagogicznego lub tzw. szkolnego systemu ewaluacji wewnętrznej.

 

Wszystkie zadania wynikające z planu pracy zespołu wymagają przeznaczenia na nie odpowiednio długiego czasu. Doświadczenie w prowadzeniu badań, w tym badań ewaluacyjnych, pokazuje, że wypracowanie materiałów typu „narzędzia badawcze” wymaga kilku spotkań, podczas których pomysł na przeprowadzenie ewaluacji ewoluuje, a z wypracowywanych materiałów stopniowo usuwa się nieprecyzyjne sformułowania, a nawet pytania lub stwierdzenia niezwiązane z przedmiotem ewaluacji.

 

Przestrzeganie zasad
Zespół ewaluacyjny jest zobowiązany do przestrzegania zasad charakterystycznych dla ewaluacji wewnętrznej. Dlatego normą postępowania członków zespołu powinny być: dostosowanie organizacji ewaluacji wewnętrznej do systemu pracy szkoły, dbałość o obiektywizm badań, rzetelność i jawność narzędzi badawczych oraz wniosków końcowych, a także zapewnienie respondentom anonimowości.

 

Zakłada się, że całe postępowanie jest jawne – w sensie stosowanej procedury, ustalanych celów, narzędzi i uzyskanych wniosków, ale nie są ujawniane prywatne opinie pojedynczych osób czy informacje o jakości ich pracy. Należy zadbać o to, aby ewaluacja służyła doskonaleniu i rozwojowi szkoły, a nie była traktowana jak ocena, tym bardziej piętnująca konkretne osoby.

 

Zespół ewaluacyjny odgrywa ważną rolę w procesie doskonalenia pracy szkoły. Do pracy w nim może zostać poproszony każdy nauczyciel, nie tylko osoby biegłe w posługiwaniu się metodologią badań i technologią informacyjną. Dlatego w sytuacji gdy nauczyciele wytypowani do pracy w tym zespole czują się niepewnie w roli ewaluatorów, powinni mieć możliwość skorzystania ze szkolenia w zakresie ewaluacji wewnętrznej i tworzenia narzędzi badawczych.

 

Renata Stoczkowska - specjalista ds. badań pedagogicznych, MSCDN Wydział w Warszawie

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU 2009 nr 168, poz. 1324).

 

 

 

CZYTAJ TEŻ:

Opiekun samorządu szkolnego

Kontrola zwolnień lekarskich w szkole

Akta osobowe pracownika

Wasza ocena: 5.0
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito