W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Ksiegarnia taniej

Nadzór pedagogiczny

 
Dyrektorium.pl
28.08.2013

Nowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

Więcej na temat przygotowania planu nadzoru pedagogicznego przeczytasz na www.dyrektorium.pl

Osoba odpowiedzialna:
dyrektor

 

Terminy:

Krok 1. i 2. – do 15 września danego roku, którego dotyczy plan nadzoru pedagogicznego
Krok 3. – do końca roku szkolnego.
Krok 4. – Nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski z nadzoru i informacje o działalności szkoły oraz wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia każdego roku.

 

KROK 1. Opracowanie planu nadzoru na dany rok szkolny
Dyrektor szkoły lub placówki (pod warunkiem, że jest nauczycielem – art. 36 ust.2a ustawy o systemie oświaty, dalej: UoSO) oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do kadry nauczycielskiej zatrudnionej w tych szkołach i placówkach.
 

W szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka zawodu, nadzór pedagogiczny sprawowany jest także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu (art. 35 ust. 4 UoSO).
 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego dyrektor we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki.
 

Dyrektor, w ramach nadzoru pedagogicznego, kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły czy placówki.
 

Wspomaga również nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 

W celu realizacji zadań wynikających z wymienionych form nadzoru wewnętrznego dyrektor obserwuje w szczególności prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły/placówki (§ 20 ust.3 rozporządzenia). Hospitacja jest jedną z form prowadzenia obserwacji.
 

Rozporządzenie rozszerzyło uprawnienia dyrektora – może on prowadzić obserwacje w każdej wybranej przez siebie formie, np. obserwować fragmenty lekcji, spotkania nauczycieli z rodzicami, powroty klasy z wycieczki itp.
 

Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny (§ 21 ust. 1 rozporządzenia), który zawiera w szczególności:

 1. przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
 2. tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
 3. zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań (§ 21 ust. 2 rozporządzenia), w szczególności przez:
 • organizowanie szkoleń i narad,
 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.

Plan nadzoru można modyfikować, jeśli w toku pracy okaże się, że jest to potrzebne. Decyzję dotyczącą modyfikacji planu nadzoru podejmuje dyrektor szkoły lub placówki.

 

Opis kolenych kroków oraz dokumenty takie jak:

 

 • Powołanie zespołu ewaluacyjnego
 • Harmonogram ewaluacji wewnętrznej
 • Przykładowy raport z ewaluacji
 • Plan nadzoru pedagogicznego
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

znajdą Państwo na portalu Dyrektorium.pl
 

Wasza ocena: 4.8
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito