W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Ksiegarnia taniej

Nadzór pedagogiczny

 
Kontrola zarządcza i nadzór...
28.08.2013

Nowe wyzwania wynikające z nowelizacji rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego

Punktem wyjścia koncepcji nowego nadzoru pedagogicznego jest założenie, że państwo formułuje jasne, ogólnie znane i akceptowane wymagania wobec szkół i placówek. Ustalone na poziomie ogólnym wymagania wytyczają kierunki działania, dając jednocześnie autonomię i możliwość uwzględnienia lokalnych potrzeb.

Dla współczesnego dyrektora wymagania stanowią także informację o tym, w jaki sposób myśli się dziś o zarządzaniu w sferze publicznej. Zwracają uwagę na znaczenie takich współczesnych koncepcji i metod zarządzania, jak partycypacja, praca zespołowa, ciągłe doskonalenie, utrzymywanie relacji z otoczeniem, uczenie się całej organizacji. Wymagania pokazują więc bardzo wyraźnie, jakich kompetencji i jakiego stylu zarządzania oczekuje się od dyrektora.

Od tego, jak wymagania są realizowane, zależy także ocena zewnętrzna placówki. Im szkoła lepiej zna wymagania, tym dyrektor skuteczniej zarządza,  a szkoła ma wyższe oceny w ewaluacji zewnętrznej.

Analiza wymagań


WYMAGANIE: Zarządzanie szkołą lub placówką śłuży jej rozwojowi

POZIOM D

 • Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich ku temu warunków.
 • Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
 • Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.
 • W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły lub placówki.

 

POZIOM B

 • Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów.  
 • Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki.
 • Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne adekwatne do jej potrzeb.
   

Skuteczne zarządzanie szkołą powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego dyrektora powinny umożliwiać podejmowanie decyzji służących rozwojowi szkoły.

Co się mieści w wymaganiu

 • Budowanie potencjału rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych dzięki sprawnie prowadzonej polityce kadrowej.
 • Kreowanie rzeczywistości szkolnej (przestrzeni, wyposażenia) w perspektywie wyzwań przyszłości.
 • Celowy rozwój szkoły lub placówki, w którym istotną i odgrywają określoną rolę różne podmioty życia szkolnego.
 • Tworzenie warunków do realizacji wszystkich pozostałych wymagań.


Jakie wyzwania stoją przed szkołą


Wyzwaniem staje się uspołecznianie procesów zarządzania (włączanie w ten proces uczniów, nauczycieli, rodziców). Budowana dzięki takim działaniom wspólnota szkolna lepiej może diagnozować potrzeby szkoły wynikające z dnia dzisiejszego i nadchodzących zmian. Ważne jest zaangażowanie nauczycieli i delegowanie uprawnień, aby w szkole mogły rozwijać się umiejętności liderów edukacyjnych.

   
Jak szkoła może realizować wymaganie:

1. Dyspozycje dla nauczyciela:

 • Udział w spotkaniach związanych z podejmowaniem decyzji .
 • Przyjmowanie uprawnień delegowanych przez dyrektora.
 • Podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem uczniów, szkoły i własnego potencjału.

2. Dyspozycje dla dyrektora

 • Budowanie klimatu do wspólnego podejmowania decyzji  przez uczniów , rodziców i pracowników szkoły – szacunek i uwzględnianie w działaniach wspólnie podejmowanych decyzji.
 • Uwzględnianie wyników badań w działaniach i decyzjach dotyczących funkcjonowania szkoły.
 • Tworzenie systemowej organizacji działań z uwzględnianiem analiz, oceny skuteczności i modyfikacji działań.
 • Tworzenie warunków do właściwego rozwoju uczniów i pracy nauczycieli, w tym bazy i wyposażenia szkoły.
 • Ocena i ewaluacja systemu zarządzania placówką, modyfikacje systemu w razie potrzeb.

 

O pozostałych wymaganiach przeczytasz w nowym wydaniu poradnika: „Kontrola zarządcza i nadzór pedagogiczny w bieżących działaniach dyrektora szkoły”. W publikacji znajdziesz analizę wszystkich nowych wymagań, wskazówki do tworzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 oraz przykładowe projekty ewaluacji i arkusze kontroli.
 

Wasza ocena: 5.0
Oceń:

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito