W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Ksiegarnia taniej

Nadzór pedagogiczny

 
28.10.2013

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego – wybrane zagadnienia

Wniosek o zwolnienie z zajęć
Generalnie wniosek nie jest potrzebny. Konieczne jest dostarczenie dyrektorowi szkoły opinii lekarskiej, z której wynika potrzeba zwolnienia ucznia z zajęć wf. Rodzice jednak często taki wniosek składają (uczeń pełnoletni sam może złożyć wniosek). Nie ma przepisów, na podstawie których można żądać wniosku, chyba że w szkole obowiązuje procedura lub instrukcja dotycząca postępowania w sprawie zwolnienia ucznia z wf.

Opinia lekarska o ograniczonych możliwościach uczestniczenia na lekcjach wf.

Kwestia wystawiania uczniom zaświadczeń lekarskich nie została uregulowana przepisami. Regulacje dotyczą tylko zaświadczeń wystawianych pracownikowi. Do zwolnienia ucznia z wf. niezbędna jest jednak opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach. Rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania nie określa wzoru opinii, z jego treści można wywnioskować, że opinia powinna umożliwiać identyfikację pacjenta oraz osoby sporządzającej dokument, a także być opatrzona datą sporządzenia. Dyrektorzy szkół mogą otrzymywać opinie lekarskie sporządzone w różny sposób, właściwy dla danego zakładu opieki zdrowotnej. Najczęstsze schorzenia w opiniach to alergia, cukrzyca i inne choroby przewlekłe.

W obecnym stanie prawnym minister edukacji nie ma kompetencji i podstaw prawnych do określania warunków i zasad wydawania orzeczeń lekarskich o ograniczonych możliwościach udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego, np. w formie rozporządzenia. Są to kompetencje ministra zdrowia. Tym samym przepisy nie przewidują możliwości odwołania się dyrektora od takiej opinii (inaczej niż np. w przypadku orzeczeń w sprawie urlopu da poratowania zdrowia). Kontrola zasadności wydawanych przez lekarzy opinii musiałaby obejmować pełną analizę dokumentacji medycznej ucznia.

Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć
Decyzję podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarskiej oraz ewentualnie pisemnej prośby ucznia lub rodzica. Taki obowiązek wynika z § 8 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Lekarz nie ma kompetencji do zwolnienia ucznia z lekcji wf. – ma ją tylko dyrektor. Lekarz wydaje jedynie opinię o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach, a dyrektor na tej podstawie zwalnia ucznia z zajęć.

Okres zwolnienia z wf.
Przepis stanowi, że dyrektor zwalnia ucznia na czas określony w opinii lekarskiej. Najczęściej decyzje takie podejmowane są w przypadku długoterminowych zwolnień lekarskich – półrocznych lub rocznych, które uniemożliwiają ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Forma decyzji

Żaden przepis prawa oświatowego nie określa formy zwolnienia z zajęć wf. Zwolnienie nie powinno być wydane w formie decyzji administracyjnej. Dyrektor wydaje decyzję administracyjną tylko, jeżeli wynika to wprost z przepisu w danej sprawie. Takim aktem nie jest decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć. Skoro nie jest to decyzja administracyjna, nie jest również wymagana metryka sprawy. Zatem zwolnienie ucznia z zajęć powinno mieć formę pisemną decyzji kierowniczej. Pismo dyrektora, z powołaniem się na opinię lekarza, powinno być dołączone do dokumentacji przebiegu nauczania. Pozostała dokumentacja w sprawie, tj. podanie rodziców oraz opinia lekarza, ma swoje miejsce w aktach gromadzonych przez szkołę zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Jeżeli dyrektor odmawia udzielenia zwolnienia, rodzicom przysługuje wystąpienie do właściwego kuratora oświaty. Przedmiotem skargi nie jest rozstrzygnięcie, lecz tryb i legalność postępowania dyrektora. Możliwość złożenia skargi i obowiązek jej rozpatrzenia wynika z ustawowych kompetencji kuratora oświaty określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty.

Inne formy usprawiedliwienia nieobecności na wf.
Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego nie odnosi się do usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach (np. jeżeli uczeń chorował kilka dni). W statucie szkoły powinny zostać określone obowiązki ucznia w zakresie usprawiedliwiania – w określonym terminie i odpowiedniej formie – nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym na lekcjach wf. Również wątpliwa wydaje się możliwość wydania decyzji w przypadku ucznia z opinią o potrzebie zwolnienia tylko z zajęć wyczerpujących fizycznie. Takie zaświadczenie należy przedstawić nie dyrektorowi, lecz nauczycielowi, który na tej podstawie będzie mógł zwalniać ucznia z ćwiczeń wyczerpujących fizycznie.

Podobnie można postąpić, jeżeli uczeń składa podanie o zwolnienie z określonej godziny zajęć w danym dniu, np. z ostatniej, żeby mógł uczestniczyć w treningach piłkarskich czy tenisowych. W tym przypadku nie zachodzą okoliczności umożliwiające wydanie decyzji o zwolnieniu z zajęć wf., nie tylko z braku opinii lekarskiej, ale również z uwagi na fakt, że uczeń jest w pełni zdrowy – czynnie uprawia konkretną dyscyplinę sportu. Szkoła może jednak poczynić pewne starania, aby były podstawy do ustalenia temu uczniowi oceny klasyfikacyjnej z wf. i jednocześnie umożliwić mu dalsze treningi. Jeżeli nie ma możliwości przesunięcia godzin treningu, dyrektor na podstawie złożonego przez rodziców wniosku powinien uznać nieobecności ucznia na zajęciach za usprawiedliwione oraz poinformować zainteresowanych o przepisach, które określają, że uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nie ma podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której uczeń będzie musiał przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania fizycznego, wystarczy, że jego usprawiedliwione nieobecności nie przekroczą połowy czasu przeznaczonego na zajęcia z wychowania fizycznego. Jeżeli uczeń i jego rodzice oraz nauczyciel wychowania fizycznego będą o tym pamiętali, nie będzie problemu z ustaleniem śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) – § 7, 8, 17; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 ze zm.); Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – art. 39 ust. 1 pkt 5a.

Dariusz Skrzyński

Więcej na temat obecności zwolnionego ucznia na zajęciach, procedury klasyfikacji rocznej i semestralnej oraz wzory podania rodziców oraz decyzji dyrektora – w bieżącym numerze Monitora Prawnego Dyrektora Szkoły.

Wasza ocena: 3.2
Oceń:
następna poprzednia
 

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito