Newsletter

Nowości wydawnicze

.
Teczka Terapii Zajęciowej

Teczka Terapii Zajęciowej

Jedyna na rynku, interaktywna pomoc stworzona z myślą o...
zamów reklamę

W tym miesiącu w szkole

Ładowanie…

Zobacz więcej »

Kalendarz oświatowy
2017 - Sierpień
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

W tym miesiącu pamiętaj o:

zobacz wszystkie wydarzenia

Ksiegarnia taniej

Regulamin Portalu Eksperci w Oświacie

 

I. WSTĘP


Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisów internetowych znajdujących się pod adresami: www.eksperciwoswiacie.pl (subdomena: www.zajrzyjiznajdz.pl), wwww.edupress.pl, www.twojelekcje.pl, www.zycieszkoly.com.pl, www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl, www.wychfiz.com.pl, www.pastoralne.pl, www.raabe.com.pl oraz rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000118704, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,- złotych, NIP 5261349514, zwaną dalej „Właścicielem”.

II. DEFINICJE


Platforma – system zapewniający dostęp do stworzonej przez Właściciela internetowej platformy informacyjno-społecznościowej w postaci systemu stron, włączonej do sieci Internet, na którą składają się serwisy dostępne pod adresami: www.eksperciwoswiacie.pl (subdomena www.zajrzyjiznajdz.pl), www.edupress.pl, www.twojelekcje.plwww.pastoralne.pl, www.raabe.com.pl (z ofertą informacyjną i handlową ogólnodostępną, nieodpłatną, świadczoną na wyodrębnionych stronach, które są dostępne również bezpośrednio), wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazą danych, oprawą graficzną i strukturą nawigacyjną, które umożliwiają Gościom i Użytkownikom korzystanie z informacji i narzędzi informatycznych stworzonych i oferowanych przez Właściciela oraz usług udostępnianych/oferowanych przez Właściciela poprzez Platformę, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego stanowiącymi jego integralną część.
Administrator – osoba(y) lub podmiot zarządzający(e) i prowadząca(y) całość lub poszczególne Serwisy, działające z upoważnienia Właściciela.
Gość – każda osoba odwiedzającą i przeglądająca ogólnie dostępne zasoby Platformy, nizarejestrowana jako Użytkownik.
Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) odwiedzający Platformę lub w jakikolwiek sposób korzystający z zamkniętych stref Platformy, po zarejestrowaniu, tj. po poprzez własne Konto, do którego dostęp uwarunkowany jest posiadaniem swojego loginu (adres e-mail) i hasła.
Konto – dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się (podaniu loginu i hasła) indywidualny profil z przypisanym zbiorem funkcji, za pomocą, których Użytkownik może wprowadzać i zarządzać danymi, opisami i innymi elementami umożliwiającymi korzystanie z Platformy, dokonywać działań i operacji związanych z jego funkcjonowaniem na Platformie, obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji i korzystania z Platformy.
Wolny Dostęp – dostęp oferowany w ramach Platformy nieodpłatnie, obejmujący informację ogólnodostępną (bez potrzeby rejestracji), jak również dane i funkcje dostępne po zalogowaniu (wymagana rejestracja).
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych.
Usługi – usługi oferowane na stronach Platformy, świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:

 

 1. usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika lub Gościa poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie (dotyczy wszystkich stron Platformy),
 2. usługi komunikacji internetowej - umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania oraz wysyłania danych, w tym udostępnianie stron dla zamieszczania twórczości Użytkowników poprzez zamieszczanie artykułów i innych materiałów, opisów, postów, komentarzy, zdjęć, umożliwienie interaktywnego kontaktu pomiędzy Użytkownikami,
 3. usługi wyszukiwania i pobierania danych - umożliwienie Gościom i Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na wybranych serwerach danych lub ich częściach.


Baza danych – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.
Pobieranie danych – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości Bazy danych.
Społeczność Platformy – grupa stałych Użytkowników, ludzi zainteresowanych tematyką udostępnianą w Platformy, którzy odwiedzają Platformę i w miarę systematyczny sposób korzystają z materiałów dostępnych na Platformie.
Materiał Użytkownika – wszelkie materiały zamieszczone na Platformie przez Użytkownika w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio lub wideo, grafik lub innych.
Materiały Właściciela - wszelkie materiały zamieszczone na Platformie przez Właściciela w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio lub wideo, grafik lub innych.
Materiały – Materiały Właściciela i Użytkownika brane pod uwagę łącznie.
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Serwis/y – serwisy dostępne pod adresami www.eksperciwoswiacie.pl (subdomena www.zajrzyjiznajdz.pl), wwww.edupress.pl, www.twojelekcje.pl, www.zycieszkoly.com.pl, www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl, www.wychfiz.com.pl, www.pastoralne.pl, www.raabe.com.pl.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Platforma powstała w celu stworzenia systemu dostępu do Serwisów oraz systemu komunikacji pomiędzy Użytkownikami dla branży oświatowej poprzez wykorzystanie Internetu. Korzystanie z Platformy ma umożliwiać stworzenie społeczności internetowej pracowników oświaty, która dzięki szybkiej wymianie informacji, będzie efektywnie wykorzystywać zasoby Internetu, realizując swoje cele i aspiracje zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami.
 2. Jeżeli z treści postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie nic innego, pojęcia w nim użyte należy rozumieć tak, jak to określają definicje w pkt II Regulaminu.
 3. Platforma jest bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, podlegającą ochronie także na podstawie prawa autorskiego.
 4. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji, danych z Bazy danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów jej producenta i/lub Właściciela.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Platformie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Platformie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 6. Korzystanie z Platformy nie oznacza nabycia przez Użytkownika lub Gościa jakichkolwiek praw do treści zamieszczonych na Platformie, w szczególności Materiałów. Powyższe nie narusza praw Użytkowników, którzy zamieścili na Platformie Materiały Użytkowników. Użytkownik oraz Gość mogą korzystać z Materiałów jedynie w zakresie dozwolonym określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Obowiązkiem każdego Gościa jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Korzystanie z Platformy przez Gościa jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. ZAKRES USŁUG

 

 1. Dla Gości w ramach Platformy dostępne są nieodpłatnie następujące informacje i narzędzia teleinformatyczne:

 

 1. możliwość przeglądania Serwisów w zakresie informacji ogólnodostępnych;
 2. bierne uczestnictwo w Społeczności poprzez przeglądanie publikowanych przez Użytkowników treści w zakresie swobodnego dostępu komunikacyjnego.
 3. przeglądanie oferty produktów w księgarni internetowej www.raabe.com.pl

 

 1. Dla Użytkowników w ramach Platformy dostępne są nieodpłatnie:

 

 1. zamieszczanie Materiałów w sekcji społecznościowej Platformy;
 2. zamieszczanie komentarzy pod zawartością informacyjną Platformy;
 3. zamieszczanie postów na forum;
 4. zamieszczanie swojego profilu publicznego, edytowanego poprzez Konto;
 5. zgłaszanie do zamieszczenia Właścicielowi/Administratorowi informacji o konferencjach i szkoleniach, konkursach w oświacie w celu ich publikacji na Platformie;
 6. dodawanie i wyszukiwanie placówek oświatowych w Bazie danych;
 7. zakup produktów w księgarni internetowej www.raabe.com.pl;
 8. zarządzanie eBiblioteką Użytkownika – publikacje PDF pojedyncze i w prenumeracie zakupione w księgarni internetowej dostępnej na stronie www.raabe.com.pl.

 

 1. O innych usługach dodatkowych Goście i Użytkownicy będą powiadamiani w miarę ich wprowadzania.
 2. Platforma publikuje banery oraz linki do innych stron, witryn i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do przedsiębiorców, właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów Właściciela. Korzystając z baneru lub linku Gość lub Użytkownik, działając na własne ryzyko i odpowiedzialność, przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za treści tam umieszczane.
 3. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych za pośrednictwem lub na Platformie, o ile nie są to usługi świadczone bezpośrednio przez Właściciela, za odpłatnością.
 4. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych obowiązujące na stronach partnerów Właściciela. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności obowiązujące na stronach partnerów Właściciela, należy odwiedzić stronę takiego partnera oraz zapoznać się dokładnie z przyjętymi u niego zasadami i zakresem ochrony prywatności.
 5. Właściciel/Administrator nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach partnerów Właściciela.
 6. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów Właściciela współpracujących z Platformą lub, do których prowadzą linki zamieszczone na Platformie.

V. TECHNICZNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy oraz któregokolwiek z Serwisów, ani za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z tym przez Gości i/lub Użytkowników.
 2. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu całej Platformy, jak i każdego z Serwisów, w szczególności w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.
 3. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel/Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu w związku z korzystaniem z Platformy lub w niej dostępne dotrą do Użytkownika lub Gościa w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciel/Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron Platformy będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik lub Gość uzyska dokładnie te informacje, których szukał.
 4. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel/Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji danych, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

VI. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 

 1. Umowa zostaje zawarta z Gościem w momencie wpisania przez Gościa w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane przez Platformę lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron. Umowa zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Gościa ze stron Platformy. W sprzypadku Użytkownika Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony poczynając od momentu zarejestrowania w Platformie i ulega rozwiązaniu na mocy oświadczenia Właściciela lub Użytkownika lub w przypadku usunięcia Konta przez Właściciela lub Użytkownika.
 2. Właściciel zastrzega, że w poszczególnych Serwisach mogą istnieć odrębne regulaminy określające warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Użytkownikom usług drogą elektroniczną.
 3. Strony mogą w każdej chwili wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Umowy musi mieć formę pisemną lub oświadczenia składanego drogą poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Rozwiązanie Umowy skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta oraz usunięciem informacji Użytkownika zapisanych w systemie.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Platformy należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: eksperciwoswiacie@raabe.com.pl. W przypadku Użytkowników, reklamacje muszą być wysłane z adresu e-mail będącego jednocześnie loginem Użytkownika.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mailowy, z którego została ona przesłana.

VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 

 1. Wszelkie prawa do Platformy jako całości i poszczególnych Serwisów, a także ich treści, zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do Materiałów są zastrzeżone na rzecz Właściciela (lub podmiotów, z którymi Właściciel współpracuje) lub Użytkowników, w zależności od tego, kto dany Materiał zamieścił na Platformie.
 2. Platforma, jak i każdy z jej elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego.
 3. Przyznanie Użytkownikom oraz Gościom prawa do korzystania z Materiałów nie oznacza nabycia przez nich jakichkolwiek praw do Materiałów. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 poniżej, zabronione jest, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika, co innego, w szczególności dokonywanie, między innymi w celach komercyjnych:

 

 1. kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub przetwarzania Materiałów w inny sposób;
 2. rozpowszechniania treści publikowanych na Platformie, w szczególności Materiałów;
 3. pobieranie zawartości Bazy danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

 

 1. Goście i Użytkownicy mogą korzystać z Platformy oraz z Materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy prawa, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z Materiałów lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których Materiały są udostępniane za pośrednictwem Platformy.
 2. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na Platformie treści w celach niekomercyjnych, chyba, że Właściciel w formie oświadczenia postanowi inaczej. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych Materiałów, naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 3. Jakiekolwiek inne, niż określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Platformy, korzystanie z Materiałów i/lub Bazy danych, bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela (lub podmiotów, którym przysługują prawa do Materiałów lub Bazy danych) będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez przepisy prawa.
 4. Materiały, dane i informacje udostępniane na Platformie służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Właściciel uznaje za rzetelne. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność Materiałów udostępnianych na Platformie, w szczególności przez Użytkowników, a także za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników i Gości. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem Materiałów udostępnianych na Platformie ponoszą Goście i Użytkownicy. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem Materiałów.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają praw Użytkowników do Materiałów zamieszczanych przez nich na Platformie, zgodnie z jego postanowieniami i przepisami prawa.

IX. REJESTRACJA

 

 

 1. Korzystanie z Platformy zakłada 3 (trzy) poziomy dostępności:

 

 1. Poziom Informacji Ogólnodostępnej – dostępny dla Gości;
 2. Poziom Wolnego Dostępu – dostępny dla Użytkowników;
 3. Poziom Płatnego Dostępu – dostępny dla Użytkowników, którzy dokonali zakupu produktów w księgarni internetowej www.raabe.com.pl.

 

 1. Korzystanie z Platformy na Poziomie Informacji Ogólnodostępnej jest swobodne, dobrowolne i dostępne dla wszystkich Gości, nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga rejestracji i logowania na Platformie.
 2. Korzystanie z Platformy na Poziomie Wolnego dostępu wymaga posiadania statusu Użytkownika i każdorazowego zalogowania się w Platformie.
 3. Korzystanie z Poziomu Płatnego Dostępu wymaga posiadania statusu Użytkownika oraz każdorazowego zalogowania się w Platformie, a także dokonania zakupu w księgarni internetowej www.raabe.com.pl. Użytkownik na Poziomie Płatnego Dostępu otrzymuje możliwość pobierania płatnych publikacji w formacie PDF z Konta.
 4. Korzystanie z innego poziomu niż Poziom Informacji Ogólnodostępnej oraz zamieszczanie Materiałów wymaga posiadania statusu Użytkownika.
 5. W celu uzyskania statusu Użytkownika należy dokonać rejestracji w Platformie, na którą składa się podanie loginu i hasła oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz złożenie oświadczeń przewidzianych w tym formularzu.
 6. Rejestracja dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego. Akceptując formularz rejestracyjny Użytkownik równocześnie:

 

 1. uzyskuje dostęp do Poziomu Wolnego Dostępu;
 2. oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że akceptuje jego postanowienia,
 3. zapewnia o prawdziwości i kompletności danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), wypełnienie formularza rejestracyjnego będzie równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba dokonująca rejestracji jest upoważniona do działania w imieniu takiego Użytkownika;
 4. zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Właściciela danych osobowych Użytkownika celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

 

 1. Dodatkowo Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela w celach marketingowych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony hasła przed dostępem osób do tego niepowołanych. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się hasłem Użytkownika.
 3. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zawierający potwierdzenie uzyskania Konta oraz link aktywujący Konto. Użycie tego linku jest konieczne dla zakończenia procesu rejestracji Użytkownika w Platformie.
 4. Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych w terminie 14 (czternaście) dni.
 5. W przypadku podania fałszywych danych lub nie podania w terminie aktualnych danych Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z danym Użytkownikiem i usunięcia jego Konta.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Właścicielowi lub stronom trzecim spowodowaną wadliwym, nieterminowym lub niepełnym przekazaniem danych Użytkownika.
 7. W razie ujawnienia naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek Materiałów, danych, czy treści zawartych w Platformie, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela/Administratora.
 8. Właściciel/Administrator może w każdej chwili zablokować/ograniczyć dostęp Użytkownika i/lub Gościa do Platformy bez uprzedniego powiadamiania oraz wyznaczania jakiegokolwiek terminu zaprzestania naruszeń, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez dostęp, treści przekazywane lub w niedozwolony sposób wykorzystywanie informacji, do których Użytkownik i/lub Gość uzyskał dostęp przez Platformę, naruszenia przepisów prawa lub stwierdzenia godzenia w interesy Właściciela lub Użytkowników.

X. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Użytkownik ma prawo do:

 

 1. wglądu do swoich danych osobowych, żądania zmiany, aktualizacji lub usunięcia swoich danych poprzez:

 

 • zarządzanie Kontem;
 • przesłanie maila na adres: eksperciwoswiacie@raabecom.pl, pod warunkiem, że zostanie on przesłany z adresu e-mail, który jest tożsamy z loginem Użytkownika;
 • wysłanie listu poleconego na adres: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 8/12, 01-194 Warszawa;
 1. dowolnej liczby zmian własnego hasła, tak, aby znane było tylko Użytkownikowi,
 2. zaprzestania z korzystania z Platformy w każdym momencie, poprzez wyrejestrowanie się.

 

 1. Użytkownik ma obowiązek:

 

 1. korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 2. podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,
 3. przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet;
 4. bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią niniejszego Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela/Administratora;
 5. ochrony przed innymi osobami loginu oraz hasła;
 6. dokonać zmiany hasła oraz powiadomić Właściciela/Administratora w przypadku podejrzenia, że hasło dostało ujawnione osobom trzecim;
 7. zawiadomić niezwłocznie Właściciela/Administratora o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Platformy lub treściach naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów,
 8. dostarczyć Właścicielowi/Administratorowi niezbędnej informacji oraz udzielić pomocy, gdy Właściciel/Administrator przystępuje do usuwania stwierdzonych wad;
 9. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

 1. Użytkownikowi nie wolno:

 

 1. wykorzystywać Platformy do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
 2. działalności gospodarczej, reklamowej lub promocyjnej, chyba że Właściciel wyrazi na to uprzednią zgodę, w sposób wyraźny i jednoznaczny;
 3. wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości w zakresie danych przekazywanych i składanych oświadczeń woli, w tym poprzez zamieszczanie fikcyjnych informacji w Platformie;
 4. zakłócać funkcjonowania Platformy, łączy internetowych lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania;
 5. udostępniać uzyskanych z Platformy lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach, Gościach lub innych osobach, osobom trzecim, w zakresie w jakim narusza to prawnie chronione dobra lub interesy tych osób lub przepisy prawa;
 6. zamieszczać na Platformie informacji, które:

 

 • naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych podmiotów;
 • naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych osób;
 • zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;
 • zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;
 • są zabronione przez prawo lub godzą w przekonania światopoglądowe lub religijne.

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA/ADMINISTRATORA

 

 1. Właściciel/Administrator zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu Platformy, udziela Gościom i Użytkownikom pomocy w ich problemach, w takim zakresie, w jakim system Platformy na to pozwala.
 2. Właściciel/Administrator ma prawo:

 

 1. zapoznawać się, blokować i usuwać wszelkie Materiały zamieszczane przez Użytkowników niezgodne z prawem lub z niniejszym Regulaminem;
 2. blokować rejestrację w Platformie oraz usunąć Użytkownika korzystającego z Platformy niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub prawem oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet;
 3. zablokować w całości lub części w dowolnym terminie dostęp Użytkownika lub Gościa do Platformy w sytuacjach oczywistego naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, bez uprzedniego powiadamiania;
 4. usunięcie z Platformy Konta Użytkownika, który nie zalogował się na Platformie przez okres 6 (sześć) miesięcy (usunięcie w tym trybie nie wymaga powiadomienia Użytkownika);
 5. dokonywać zmian warunków użytkowania Platformy oraz Serwisów, a także zamieszczanych w nich treści;
 6. wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Właściciel/Administrator ma prawo do wprowadzenia, w każdym czasie, zmiany sposobu działania Platformy, a w szczególności:

 

 1. zmian wyglądu Platformy;
 2. zmian funkcji Platformy;
 3. zmian w zawartości Platformy w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia;
 4. przesyłania na adresy e-mail Użytkowników, podane w toku rejestracji, informacji związanych z funkcjonowaniem Platformy, w tym w szczególności odnośnie wprowadzanych w nim zmian.

 

 1. Właściciel/Administrator ma prawo przesyłania na adresy e-mail Użytkowników, podane w toku rejestracji, informacji o charakterze reklamowym lub promocyjnym, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji. Właściciel/Administrator ma prawo zamieszczać na Platformie materiały reklamowe lub promocyjne innych podmiotów.
 2. Poczta elektroniczna kierowana do Właściciela/Administratora może być archiwizowana i może być wykorzystana dla celów dowodowych.
 3. Właściciel nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek Materiały Użytkownika.
 4. Użytkownik przyznaje Właścicielowi/Administratorowi prawo do eksploatacji Materiałów Użytkownika w Platformie w zakresie niezbędnym dla właściwej obsługi i spełniania funkcji Platformy, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Właściciel/Administrator, bez uzyskiwania dodatkowych zgód, oświadczeń ma prawo do publicznego udostępniania Materiałów Użytkowników bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania Materiałów Użytkowników poprzez Platformę, w tym także do zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów poszczególnych Serwisów, wysyłania całości lub części Materiałów Użytkownika jako elementów newslettera danego Serwisu.
 6. Właściciel/Administrator ma prawo zwrócić się do Użytkownika z propozycją nabycia od niego praw do Materiałów Użytkownika zamieszczonych na Platformie.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA/ADMINISTRATORA

 

 1. Właściciel/Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość. Powyższe odnosi się do Materiałów Użytkowników.
 2. Użytkownik powinien również we własnym interesie, przed nawiązaniem kontaktu, złożeniem oferty, udostępnieniem danych, dokonaniem transakcji z osobą lub jednostką organizacyjną, których dane uzyskał ze stron Platformy, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie. Właściciel/Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 3. Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie lub indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Goście i Użytkownicy.
 4. Zmiana siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej, Materiałów lub innych treści w Platformie, nie narusza postanowień Umowy. Właściciel/Administrator nie odpowiada za treści opublikowane na stronach, witrynach ani serwisach dostępnych poprzez Platformę lub pod adresami znajdującymi się na stronach Platformy.
 5. Właściciel / Administrator nie odpowiada za:

 

 1. Materiały ani jakiekolwiek treści zamieszczone przez Użytkowników;
 2. sposób, w jaki Goście i Użytkownicy korzystają z Platformy i skutki podjętych przez Gości i Użytkowników działań;
 3. treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,
 4. opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia Użytkowników,
 5. wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje nie pochodzące od Właściciela/Administratora.

 

 1. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:

 

 1. wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Platformy, bądź też jego czasowej niedostępności;
 2. powstałe w wyniku braku dostępu do Platformy lub utraty informacji, treści, również wprowadzanych przez Użytkowników, na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Platformy lub ingerencji osób trzecich,
 3. powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Platformy;
 4. powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie loginem lub hasłem dostępu Użytkownika.

 

 1. Umieszczone na Platformie informacje, oprogramowania, oferowane produkty i usługi, mogą być nieaktualne lub też mogą zawierać błędy i nieprawidłowości, za które Właściciel/Administrator nie odpowiada, poza przypadkami, które są regulowane przez inne regulaminy korzystania z poszczególnych Serwisów.
 2. Właściciel/Administrator nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub prawnych, wynikających z zastosowania publikowanych na Platformie Materiałów, informacji, instrukcji lub udostępnianych oprogramowań.

XIII. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

 

 1. Pobrane w trakcie rejestracji Użytkownika informacje mogą być wykorzystywane do wysłania na adres e-mail Użytkownika materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Platformy. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Właściciela/Administratora.
 2. Właściciel/Administrator ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia baz danych (zbiorów), sporządzania przekrojów swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji, opisujących aktywność zbiorową Gości i Użytkowników i usług realizowanych na Platformie. Dane te będą podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Gościa lub Użytkownika.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo, gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych Użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Jeżeli Właściciel otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 6. Jeżeli Właściciel uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 7. Właściciel/Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Gości / Użytkowników z Platformy:

 

 1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika, wskazywane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także jego hasło,
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Platformy,
 4. informacje o korzystaniu przez Użytkownika z poszczególnych funkcjonalności Platformy.

 

 1. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Platformy niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Właściciel może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 2. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie

XIV. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

 1. Właściciel będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i Umowami obsługi Użytkowników.
 3. Właściciel/Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu cookies. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwalających na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań.

XV. PRAWA OSÓB TRZECICH

 

 1. Właściciel/Administrator udostępniając Gościom i Użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem Platformy wskazuje na obowiązek przestrzegania przez nich praw własności intelektualnej.
 2. Na Platformie zamieszcza się Materiały i inne treści, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zastosowany w ramach Serwisu i/lub Platformy układ oraz wybór prezentowanych Materiałów i treści stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właściciel zastrzega, że stosowane w ramach Serwisów, jak i Platformy - układ i kompozycja stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz Materiały Właściciela, stanowią własność Właściciela i są prawnie chronione.
 3. W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem praw osób trzecich, Użytkownik i/lub Gość obowiązany jest, po zawiadomieniu go przez Właściciela/Administratora, przystąpić do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpić przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoić wszelkie roszczenia takich osób oraz wszelkie szkody poniesione w tym zakresie przez Właściciela.
 4. Użytkownicy i/lub Goście zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na Platformie Materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie Materiałów do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela/Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.
 5. Użytkownik oświadcza, że Materiały Użytkownika zamieszczane przez niego na Platformie nie naruszają jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia takich praw.
 6. Zamieszczenie Materiałów Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na korzystanie z Materiałów Użytkownika przez innych Użytkowników, Gości oraz Właściciela/Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Znaki towarowe, handlowe, użytkowe, zdobnicze i oznaczenia pochodzenia, a także domeny, które występują na Platformie, podlegają ochronie prawnej. Niedozwolone jest wykorzystywanie ich bez uzyskania od uprawnionego podmiotu uprzedniej zgody

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu i warunków uczestnictwa w Platformie dokonywana będzie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na wybranych stronach Platformy.
 2. Postanowienia inne niż zawarte w niniejszej Regulaminie, które mają wiązać strony Umowy, muszą posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Platformy i Gościa lub Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Nasze strony:

 

 

Literka.pl Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Nadzór Pedagogiczny Portal Placówek Niepublicznych Pracownia Integracji Sensorycznej Freebooki - darmowe publikacje
 
Pedagogia Pracownialogopedy.pl
Eksperci w Oświacie 2010. Copyright by Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
Realizacja: Ideo Powered by: CMSEdito